Bosh sahifa | BuxDu-Buxoro davlat universiteti

  • 2022-01-10संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
Bosh sahifa | BuxDu-Buxoro davlat universiteti
  • वेबसाइट का पता:www.buxdu.uz
  • सर्वर आईपी:95.46.96.14
  • स्थल का वर्णन:

डोमेन नाम:www.buxdu.uzमूल्यांकन

के बारे में 5000~500000

डोमेन नाम:www.buxdu.uzबहे

474

डोमेन नाम:www.buxdu.uzअच्छा या बुरा

समृद्धि और गिरावट। उतार चढ़ाव सौभाग्य दुर्भाग्य लाता है

वेबसाइट:Bosh sahifa | BuxDu-Buxoro davlat universitetiतौल

3

वेबसाइट:Bosh sahifa | BuxDu-Buxoro davlat universitetiIP

95.46.96.14

वेबसाइट:Bosh sahifa | BuxDu-Buxoro davlat universitetiसामग्री

Boshsahifa|BuxDu-Buxorodlatuniversitetihtml,body{position:relative;height:100%;}.swiper{width:100%;height:100%;}#wwwimg{width:96px;height:36px;}.pination{display:flex;align-items:center;justify-content:center;margin-bottom:40px;}.pinationul{display:flex;align-items:center;justify-conBosh sahifa | BuxDu-Buxoro davlat universitetitent:center;flex-wrap:nowrap;padding:8px;}.pinationulli{color:#2F76E6;font-style:normal;font-weight:400;font-size:14px;line-height:140%;cursor:pointer;user-select:none;transition:all0.3sease;text-align:center;}.pinationulli.numb{list-style:none;height:45px;width:45px;margin:03px;line-height:45px;border:1pxsolid#2F76E6;border-radius:5px;}.pinationulli.numb.first{margin:0px3px0-5px;}.pinationulli.numb.last{margin:0px-5px03px;}.pinationulli.dots{font-size:22px;cursor:default;height:45px;width:45px;margin:03px;line-height:45px;border:1pxsolid#2F76E6;border-radius:5px;}.pinationulli.btn{padding:020px;border-radius:50px;}.pinationli.showa{color:#fff;}.pinationli.numb:hover{background:#2F76E6;}.pinationulli.numb:hovera{color:#fff;}.pinationli.show{color:#fff;background:#2F76E6;}.dropdown-menu.drop{display:flex;}.accessibility{float:left;margin-right:25px;margin-left:25px;}.accessibilityi{font-size:30px;}.fancybox__container{z-index:;}.drop_menu{display:none;}.drop_menu.drop_active{display:block;}UZUZRUENFRDEKOJA+998(65)2212914+998(65)2212764UniversitetUniversitetyangiliklariYangiliklarEx27;lonlarUniversitethaqidaUniversitettuzilmasiUniversitettarixiUniversitetnizomiAkkreditatsiyasertifikatiRektornutqlariTuzilmaRahbariyatRektorOx27;quvishlaribox27;yichaprorektorYoshlarmasalalarivamax27;niy-max27;rifiyishlarbox27;yichaprorektorIlmiyishlarvainnovatsiyalarbox27;yichaprorektorXalqarohamkorlikbox27;yichaprorektorMoliya-iqtisodishlaribox27;yichaprorektorFakultetlarFizika-matematikafakultetiAxborottexnologiyalarifakultetiTabiiyfanlarfakultetiFilologiyafakultetiXorijiytillarfakultetiTarixvayuridikfakultetiPedogikta’limfakultetiSportfaoliyativapedogikafakultetiIqtisodiyotvaturizmfakultetiSan`atshunoslikfakultetironomiyavabiotexnologiyafakultetiIlmiyvaox27;quvbox27;limlariO`quv-uslubiydepartamentIlmiytadqiqotvainovatsionfaoliyatnirivojlantirishdepartamentiTalabalarningilmiytadqiqotfaoliyatinitashkiletishsektoriMistraturabo‘limiXorijiyoliytax27;limmuassasalaribilanxamkorlikdiqox27;shmatax27;limdasturlarinimuvofiqlashtiruvchibo‘limRaqamlitax27;limtexnologiyalaridepartamentiIlmiy-innovatsionishlanmalarnitijoratlashtirishbo’limiMoliyiybox27;limlarMoliyalashtirish,iqtisodiyrivojlanishnirejalashtirishdepartamentiBuxgalteriyaO‘qitishningtexnikvositalaribo‘limiFuqarovamehnatmuhofazasisektoriBinolarnisaqlashvaobodonlashtirishdepartamentiBoshmuhandisBoshenergetikBoshauditorBoshqabox27;limlarYoshlarma`niyyuksaltirishigako`maklashishdepartamentiPsiBosh sahifa | BuxDu-Buxoro davlat universitetixologXalqarohamkorlikdepartamentiJismoniyvayuridikshaxslarningmurojaatlaribilanishlash,nazoratvamonitoringbo‘limTa’limsifatininazoratqilishdepartamentiMarketingvakaryerabox27;limiInsonresurslariniboshqarishdepartamentiDevonxonavaarxivYuriskonsultMatbuotkotibiUniversitetxodimlarvatalabalarkasabauyushmaqo’mitasiMarkazlarAxborotresursmarkaziKaryeramarkaziBuxorodlatuniversitetiQorakox27;lakademiklitseyiMuzeylarQatx27;onqurbonlarixotirasimuzeyiZoologikmuzeyAllomalarBoshqaruvkengashiFaoliyatIlmiyfaoliyatUstoz-shogirdmaktabiKengashlarIstiqboldirejalarIlmiytadqiqotfaoliyatiIlmiytadqiqotyo`nalishlariIlmiyfaoliyatgaoidnizomlarNashrlarPsixologiyailmiyjurnaliJurnallarNomzodlikimtihonlariYosholimlarmaktabiBoshqalarDoktoranturaFandoktorlariMeninginovatsiong`oyamO`quvilmiykompleksiNizomlarInnovatsionguruhlarIqtidorlitalabalarIlmiy-tadqiqot,innovatsionvastartaployihalarXalqaroaloqalarXalqarohamkortashkilotlarXorijdamalakaoshirishvata`limXalqaroaloqayangiliklariAmaldiloyihalarJalbetilgansarmoyalarvagrantlarXalqarohamkorlikko`rsatkichlariMadaniy-ma`rifiyYoshlarbilanishlash,maniyatvama`rifatyo`nalishidiishlarIqtidorliyoshlarijodidanSportvahordiqPsixologmaslahatlariYoshlarittifoqiNogironlarniqox27;llab-quvvatlashMoliyiyfaoliyatShartnomalarnamunasiBitiruvchilarmonitoringiIshgajoylashtirishIjtimoiymuhofazaBo`shisho`rinlariIshhaqqinihisoblashvamukofotlarnitaqsimlashqoidalariBarqarorRivojlanishMaqsadlariIqlimharakativaekologikbarqarorlikstrategiyasiNetzeroplanTargx27;ibotTalabalargaBakalriatO`quvjarayonigrafigiTalabalarturarjoylariO`zlashtirishYo`riqnomaBitiruvmalakiyishTalabalaruchun"CallCenter"Masofiytax27;limAmaliyotqox27;llanmaDasturkatalogiTalabalarbilimininazoratqilishtartibiYakuniydlatattestatsiyasidasturlariMistraturaTalabalarturarjoylariO`zlashtirishYo`riqnomaDasturkatalogiXorijiytalabalarXorijiytalabalaruchunto`lov-kontraktmiqdoriBroshyuraXorijiytalabalarturarjoylariXorijiytalabalarxfsizligiXorijiytalabalarOchiqma’lumotlarSirtqitaʼlimSirtqi(maxsussirtqi)vamasofiytax27;limbo‘limiOx27;quvjarayonigrafigiQabul2023Xorijiytalabalar21Professor-ox27;qituvchilar857Bitiruvchilar7155TalabalarSo`nggiyangiliklar04.12.2023VaxidovaFotimaSaidovnaningfilologiyafanlarib…01.12.2023BuxDUtadqiqotchisidissertatsiyasiniIspaniyada…25.11.2023SamandarovaGulnozYarashovnaningfilologiyafanl…25.11.2023BarotovaMuxibaOrifovnaningfilologiyafanlarib…25.11.2023G’ovsidinovMa’rufNasridino’g’liningfalsafaf…24.11.2023Buxorodlatuniversitetida"Barqaroruniversite…24.11.2023SafarovUlug‘bekTursunovichningfalsafafanlari…24.11.2023XodjayevaFotimaNabixonovnaningfalsafafanlari…BarchasiResurslarBitiruvchilarklubiKlubax27;zolariUniversitetjurnallariBuxorodlatuniversitetiilmiyaxborotiPsixologiyaPedogikmahoratTafakkurvatalqinВестникинтегративнойпсихологииAyniyvorislaritoreferatlar,MDlar,BMIlartoreferatlarMistrlikdissertatsiyalarBitiruvmalakiyishlarIlmiymaqolalarMaqolalarjournal.buxdu.uzOAKtsiyaetganilmiyjurnallarrox27;yxatiQ1kategoriyadijurnallarrox27;yxatiQ2kategoriyadijurnallarrox27;yxatiQ3kategoriyadijurnallarrox27;yxatiQ4kategoriyadijurnallarrox27;yxatiKorrupsiyaqarshikurashishKorrupsiyaqarshikurashish"Komplayens-nazorat"tiziminiboshqarishbo`limiSohadoirmex27;yoriyhujjatlarTadbirlarStatistikma`lumotlarvahisobotlarOnlaynso`rovnomalarTarg`ibotmateriallariXalqarostandartlarIchkidoiriyhujjatlarningkorrupsiyaqarshiekspertizanatijalariTelegrambotVakantlozimlarVakantlozimlarBitiruvchilarBakalrbitiruvchilarMistrbitiruvchilarDAK-2020IshizlashDiplomolishtartibiVakansiyaOx27;quvresurslarMalakatalablarAxborottizimlariMeningfikrimMurojaatlar"Uniwork"axborottizimiInventarizatsiyaVideodarslarO`quvresurslariIlmiyresurslarSportinshootlariYashilmakonHEMISOTMaxborottizimiHEMISStudentaxborottizimiIjromonitoringiBitiruvchilarklubiBandlikkakox27;maklashishmarkaziOnlaynkuzatuvElektronkutubxonaInteraktivxizmatlarIlmiymaqolalarElektronpochtaKompyutersodxonligiBuxDUMarketMoodletizimiMasofiytax27;limMe’yoriyhuquqiyhujjatlarDlatdasturlariFarmonvaqarorlarUniversitetnizomiQonunlarOliyta’limningdlatta’limstandartiOliyvaox27;rtamaxsustax27;limvazirligibuyruqlariUniversitetichkitartibqoidalariUniversitetningxodimlariuchunKasbodobnomasiUniversitetiningodob-axloqkodeksiLozimvazifalarJamoashartnomasiAdliyavazirligidanroʻyhatdanoʻtkazilgannormativ-huquqiyhujjatlarVazirlarMahkamasiqarorvafarmoyishlariQonunchiliktargx27;ibotiRasmiyholalarO`zbekistonRespublikasihukumatportaliO‘zbekistonRespublikasiOliyta’lim,fanvainnovatsiyalarvazirligiO`zbekistonRespublikasiQonunchilikma`lumotlarimilliybazasiO‘zbekistonRespublikasimilliyhuquqiyinternetportaliHuquqiyaxborotOx27;zbekistonRespublikasiKonstitutsiyasiYonainteraktivdlatxizmatlariportaliO‘zbekistonRespublikasiPrezidentiOx27;zbekistonRespublikasiochiqmax27;lumotlarportaliNormativ-huquqiyhujjatlarloyihalarinimuhokamaqilishBog`lanish(+998)65221-29-148(365)221-27-07Buxorosh.M.Iqbolko`chasi11-uybuxdu_rektor@buxdu.uzRekvizitlarMoliyavazirligig`aznachiligiHisobraqami:1010MFO:INN:9MarkaziybankHKKMToshkentsh.(BuxDu:002)INN:5To`lovmaqsadidaFIO(unikalkodyoziladi)XaritaBarchahuquqlarhimoyalangan.©2023buxdu.uz/**//**//**//**/(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*newDate();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','///analytics.js','ga');ga('create','UA--1','buxdu.uz');ga('send','peview');(function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)};m[i].l=1*newDate();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)})(window,document,"script","mc.yandex.ru/metrika/t.js","ym");ym(,"init",{clickmap:true,trackLinks:true,accurateTrackBounce:true});(function(w,d,c){(w[c]=w[c]||[]).push(function(){varoptions={project:,};try{w.top100Counter=newtop100(options);}catch(e){}});varn=d.getElementsByTName("script")[0],s=d.createElement("script"),f=function(){n.parentNode.insertBefore(s,n);};s.type="text/jascript";s.async=true;s.src=(d.location.protocol==":"?":":"http:")+"//st.top100.ru/top100/top100.js";if(w.opera=="[objectOpera]"){d.addEventListener("DOMContentLoaded",f,false);}else{f();}})(window,document,"_top100q");varswiper=newSwiper(".mySwiperContent",{effect:"coverflow",grabCursor:true,centeredSlides:true,slidesPerView:"auto",coverflowEffect:{rotate:50,stretch:0,depth:100,modifier:1,slideShadows:true,},pination:{el:".swiper-pination",dynamicBullets:true,},nigation:{nextEl:".swiper-button-next",prevEl:".swiper-button-prev",},});$().fancybox({selector:'[data-fancybox="imes"]',thumbs:false,hash:false,animationEffect:"fade",beforeClose:function(instance){//ThisisindexofcurrentfancyBoxslideconsole.info(instance.currIndex);//Updatepositionofthesliderswiper.slideTo(instance.currIndex,0);}});letdropdown_n=document.querySelectorAll("nullia");letdrop_img=document.querySelector('.drop_img');letdrop_menu=document.querySelector('.drop_menu');dropdown_n.forEach((element)=>{element.addEventListener("click",(event)=>{event.stopPropation();element.nextElementSibling.classList.toggle("show");})})drop_img.addEventListener('click',()=>{drop_menu.classList.toggle('drop_active');})$(document).ready(function(){$('body').addClass(localStore.getItem('accessibility'));$('.accessibility.fa-moon').on('click',function(){$('body').removeClass('b-acc-bright');$('body').removeClass('b-acc-grayscale');$('body').addClass('b-acc-dark');localStore.setItem('accessibility','b-acc-dark');});$('.accessibility.fa-sun').on('click',function(){$('body').removeClass('b-acc-dark');$('body').removeClass('b-acc-grayscale');$('body').addClass('b-acc-bright');localStore.setItem('accessibility','b-acc-bright');});$('.accessibility.fa-adjust').on('click',function(){$('body').removeClass('b-acc-dark');$('body').removeClass('b-acc-bright');$('body').addClass('b-acc-grayscale');localStore.setItem('accessibility','b-acc-grayscale');});$('.accessibility.fa-search-plus').on('click',function(){$('bodyh3').css('font-size',50);$('bodyp').css('font-size',24);});$('.accessibility.fa-search-minus').onBosh sahifa | BuxDu-Buxoro davlat universiteti('click',function(){$('bodyh3').css('font-size','1.25rem');$('bodyp').css('font-size',16);});});

साइट:Bosh sahifa | BuxDu-Buxoro davlat universitetiरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट