VnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất

  • 2022-01-10संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
VnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất
  • वेबसाइट का पता:www.vnexpress.net
  • सर्वर आईपी:111.65.249.59
  • स्थल का वर्णन:VnExpress tin tức mới nhất - Thông tin nhanh & chính xác được cập nhật hàng giờ. Đọc báo tin tức online Việt Nam & Thế giới nóng nhất trong ngày về thể thao, thời sự, pháp luật, kinh doanh,...

डोमेन नाम:www.vnexpress.netमूल्यांकन

के बारे में 1000~20000

डोमेन नाम:www.vnexpress.netबहे

167

डोमेन नाम:www.vnexpress.netअच्छा या बुरा

समृद्धि और गिरावट। उतार चढ़ाव सौभाग्य दुर्भाग्य लाता है

वेबसाइट:VnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhấtतौल

2

वेबसाइट:VnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhấtIP

111.65.249.59

वेबसाइट:VnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhấtसामग्री

BáoVnExpress-BáotiếngViệtnhiềungườixemnhấtVnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhấtif(window.supportLS===true&&typeofObject.values==='function'&&typeofObject.keys==='function'){vartsFolderApply=[,,,,,,];vartsFolder=;varswapZone=function(selector,output){varcycle=setInterval(function(){if(document.querySelector(selector)!==null){clearInterval(cycle);document.querySelector(selector).outerHTML=output;}},50);setTimeout(function(){clearInterval(cycle);},5000);}varswapGetStore=function(key,isObject){vardata=localStore.getItem(key);if(data!==null&&typeofisObject!=='undefined'&&isObject===true){returnJSON.parse(data);}returndata;}varswapSetStore=function(key,data){if(typeofdata==='object'){data=JSON.stringify(data);}returnlocalStore.setItem(key,data);}varswapGetRead=function(){vard=newDate();varkeyRead='swap_zone_readed_'+(d.getMonth()+1)+d.getDate();varreaded=swapGetStore(keyRead,true);varrs=[];if(readed!==null){rs=Object.values(readed);}returnrs;}varrenderThumb=function(articleData,tsFolder,thumbSize,defaultIme,swapURL){vararticePicture='';if(typeofarticleData['thumb_list']!=='undefined'&&Object.keys(articleData['thumb_list']).length&&typeofarticleData['thumb_list']['thumb_'+thumbSize+'_100_1_crop']!=='undefined'){articePicture='';if(typeofarticleData['thumb_list']['thumb_gif_'+thumbSize+'_100_1_crop']!=='undefined'&&articleData['thumb_list']['thumb_gif_'+thumbSize+'_100_1_crop']){articePicture='';}}returnarticePicture;}vartsID=[,,,,];vartsIDCommerce=[0];vartsIDCommerceID=[];varts=[{"key":0,"article_id":,"category_id":,"share_url":":\/\/vnexpress.net\/chuyen-xe-dinh-menh-cua-be-trai-5-tuoi-o-thai-binh-.html","title_format":"Chuy\u1ebfnxe\u0111\u1ecbnhm\u1ec7nhc\u1ee7ab\u00e9trai5tu\u1ed5i\u1edfTh\u00e1iB\u00ecnh","thumb_list":{"thumb_680_408_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/05\/30\/z-919febf29-6570-18.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=1&fit=crop&s=zdC2BgbeIfh__iU9OariCw","thumb_680_408_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/05\/30\/z-919febf29-6570-18.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=2&fit=crop&s=63ANdSnA1XyH61B2fnYtvg","thumb_default":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/05\/30\/z-919febf29-6570-18.jpg?w=120&h=72&q=100&dpr=2&fit=crop&s=tKf_Io9RBPEIJeve1_GtBw","thumb_220_132_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/05\/30\/z-919febf29-6570-18.jpg?w=220VnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=GpXYJ02G-fjUnafGhVjwIA","thumb_220_132_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/05\/30\/z-919febf29-6570-18.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=dtf7INW0l1b7w4mhi5Umpg","thumb_300_180_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/05\/30\/z-919febf29-6570-18.jpg?w=300&h=180&q=100&dpr=1&fit=crop&s=-y_DWrcCFFd9cTV9RaQ6dQ","thumb_300_180_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/05\/30\/z-919febf29-6570-18.jpg?w=300&h=180&q=100&dpr=2&fit=crop&s=xUJoARW2fE-Z77m-OkFk1w"},"privacy":2562,"lead":"L\u00eanxe29ch\u1ed7t\u1edbitr\u01b0\u1eddngm\u1ea7mnon,Tr\u1ea7nGiaHuyng\u1ed3igh\u1ebfngaysaut\u00e0ix\u1ebf;11ti\u1ebfngsaub\u00e9\u0111\u01b0\u1ee3cph\u00e1thi\u1ec7nb\u1ea5tt\u1ec9nh,c\u01a1th\u1ec3t\u00edmt\u00e1i\u1edfg\u1ea7ngh\u1ebfl\u00e1i.","short_lead":"","article_type":1,"icon_on_ime":"","location_stamp":"","date_time":"","comment":"\n\n\n\n\n","before_title":"","off_thumb":false,"vn_thumb":1,"content":"5h45ng\u00e0y29\/5,t\u1eebph\u00f2ngtr\u1ecdt\u1ea7ng2\u1edfkhu\u0111\u00f4th\u1ecbn\u1eb1mtr\u00eanx\u00e3MinhQuang,huy\u1ec7nV\u0169Th\u01b0,b\u00e9Tr\u1ea7nGiaHuy,5tu\u1ed5i,\u0111\u01b0\u1ee3cb\u00e0ngo\u1ea1i\u0111\u00e1nhth\u1ee9c"d\u1eady\u0111ih\u1ecdcth\u00f4icon".H\u01a1n3n\u0103mtr\u01b0\u1edbc,saukhib\u1ed1m\u1eb9chiatay,m\u1eb9sangH\u00e0nQu\u1ed1cl\u00e0mvi\u1ec7c,GiaHuy\u1edfv\u1edbib\u00e0ngo\u1ea1i\u0110inhTh\u1ecbH\u1eb1ng,63tu\u1ed5itrongph\u00f2ngtr\u1ecdr\u1ed9ngkho\u1ea3ng15m2.Thi","is_sticky":1},{"key":1,"article_id":,"category_id":,"share_url":":\/\/vnexpress.net\/campuchia-tuyen-bo-khoi-cong-kenh-funan-techo-vao-thang-8-.html","title_format":"Campuchiatuy\u00eanb\u1ed1kh\u1edfic\u00f4ngk\u00eanhFunanTechov\u00e0oth\u00e1ng8","thumb_list":{"thumb_680_408_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/05\/30\/hun-manet-9-3159-29.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=1&fit=crop&s=hO92UhxckpFJ2iMpw87ZsQ","thumb_680_408_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/05\/30\/hun-manet-9-3159-29.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=2&fit=crop&s=SsDda2VzyubVnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất7G4CBJf0tKQ","thumb_default":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/05\/30\/hun-manet-9-3159-29.jpg?w=120&h=72&q=100&dpr=2&fit=crop&s=lLaateCOHSRij-5FXlj7Rg","thumb_220_132_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/05\/30\/hun-manet-9-3159-29.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=j18CkhnpO86zyEEEsvwk2A","thumb_220_132_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/05\/30\/hun-manet-9-3159-29.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=CVuFgpH0OczI-ZZ0Nn7OQw","thumb_300_180_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/05\/30\/hun-manet-9-3159-29.jpg?w=300&h=180&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LZ5OkJXcqIoZqBwggZcYGw","thumb_300_180_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/05\/30\/hun-manet-9-3159-29.jpg?w=300&h=180&q=100&dpr=2&fit=crop&s=QoG3Z9haD8N0YGv0nzoEaQ"},"privacy":2048,"lead":"Th\u1ee7t\u01b0\u1edbngCampuchiaHunManetth\u00f4ngb\u00e1od\u1ef1\u00e1nk\u00eanh\u0111\u00e0oFunanTechos\u1ebd\u0111\u01b0\u1ee3ckh\u1edfic\u00f4ngv\u00e0oth\u00e1ng8.","short_lead":"","article_type":1,"icon_on_ime":"","location_stamp":"","date_time":"","comment":"\n\n\n\n\n","before_title":"","off_thumb":false,"vn_thumb":1,"content":""D\u1ef1\u00e1nl\u00e0\u01b0\u1edbcm\u01a1c\u1ee7anhi\u1ec1ung\u01b0\u1eddit\u1eebr\u1ea5tl\u00e2u.Ch\u00fangtas\u1ebdng\u1eebngm\u01a1m\u1ed9ngv\u00e0b\u1eaft\u0111\u1ea7utri\u1ec3nkhai.D\u1ef1\u00e1ns\u1ebdkh\u1edfic\u00f4ngv\u00e0oth\u00e1ng8",Th\u1ee7t\u01b0\u1edbngCampuchiaHunManetng\u00e0y30\/5tuy\u00eanb\u1ed1t\u1ea1il\u1ec5khaitr\u01b0\u01a1ngTrungt\u00e2mV\u0103nh\u00f3aPh\u1eadtgi\u00e1o\u1edft\u1ec9nhKampongSpeu,\u0111\u1ec1c\u1eadp\u0111\u1ebfnk\u00eanh\u0111\u00e0oFunanTecho.TheoTh\u1ee7t\u01b0\u1edbngHunManet,","is_sticky":0},{"key":2,"article_id":,"category_id":,"share_url":":\/\/vnexpress.net\/nguoi-dua-don-be-trai-5-tuoi-bi-bo-quen-tren-xe-bi-bat-.html","title_format":"Ng\u01b0\u1eddi\u0111\u01b0a\u0111\u00f3nb\u1ecfqu\u00eanb\u00e95tu\u1ed5itr\u00eanxeb\u1ecbb\u1eaft","thumb_list":{"thumb_680_408_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/05\/30\/z-b6e3cfc6589d466-4032-06.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=1&fit=crop&s=_ROyEcCE2PE6E3yKzGKHIA","thumb_680_408_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/05\/30\/z-b6e3cfc6589d466-4032-06.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=2&fit=crop&s=QD4Cl8StbtOUkru8EkTg2w","thumb_default":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/05\/30\/z-b6e3cfc6589d466-4032-06.jpg?w=120&h=72&q=100&dpr=2&fit=crop&s=_ODYotMfHeVI84BJu9fk4g","thumb_220_132_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/05\/30\/z-b6e3cfc6589d466-4032-06.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=kzTX9EC32Fct-SkjpIJ_Bg","thumb_220_132_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/05\/30\/z-b6e3cfc6589d466-4032-06.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=m6cgB06aMwfsXszNHuq9kA","thumb_300_180_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/05\/30\/z-b6e3cfc6589d466-4032-06.jpg?w=300&h=180&q=100&dpr=1&fit=crop&s=KMKePSq7dXUuDn_LNgqIvA","thumb_300_180_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/05\/30\/z-b6e3cfc6589d466-4032-06.jpg?w=300&h=180&q=100&dpr=2&fit=crop&s=_YsREffc7NXJ_dRRcWX_JQ"},"privacy":2560,"lead":"Ph\u01b0\u01a1ngQu\u1ef3nhAnh,ph\u1ee5tr\u00e1ch\u0111\u01b0a\u0111\u00f3ntr\u1ebbc\u1ee7atr\u01b0\u1eddngm\u1ea7mnonH\u1ed3ngNhung,b\u1ecbt\u1ea1mgiamtrongv\u1ee5b\u00e9GiaHuy,5tu\u1ed5i,t\u1eedvongtr\u00eanxe.","short_lead":"","article_type":1,"icon_on_ime":"","location_stamp":"Th\u00e1iB\u00ecnh","date_time":"","comment":"\n\n\n\n\n","before_title":"","off_thumb":false,"vn_thumb":1,"content":"Ph\u01b0\u01a1ngQu\u1ef3nhAnhb\u1ecbC\u00f4nganTPTh\u00e1iB\u00ecnhkh\u1edfit\u1ed1v\u1ec1t\u1ed9iV\u00f4\u00fdl\u00e0mch\u1ebftng\u01b0\u1eddi,chi\u1ec1u30\/5.B\u1ecbcan\u0111\u01b0\u1ee3ctr\u01b0\u1eddngm\u1ea7mnonH\u1ed3ngNhungc\u01a1s\u1edf2giaonhi\u1ec7mv\u1ee5\u0111\u01b0a\u0111\u00f3nh\u1ecdcsinht\u1eebnh\u00e0\u0111\u1ebfntr\u01b0\u1eddngb\u1eb1ng\u00f4t\u00f429ch\u1ed7.Theoc\u01a1quan\u0111i\u1ec1utra,6h20ng\u00e0y29\/5,Qu\u1ef3nhAnhc\u00f9ngl\u00e1ixeNguy\u1ec5nV\u0103nL\u00e2m\u0111i\u0111\u00f3nb\u00e9Huyt\u1edbitr\u01b0\u1eddng.Khil\u00ean","is_sticky":0},{"key":3,"article_id":,"category_id":,"share_url":":\/\/vnexpress.net\/my-tu-pha-bo-lan-ranh-do-voi-israel-.html","title_format":"M\u1ef9t\u1ef1ph\u00e1b\u1ecf'l\u1eb1nranh\u0111\u1ecf'v\u1edbiIsrael","thumb_list":{"thumb_680_408_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/05\/30\/gaza-71-78.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=1&fit=crop&s=fn9j25rVjADtQFenXigOTQ","thumb_680_408_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/05\/30\/gaza-71-78.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=2&fit=crop&s=cf1ad9amXV_Y0pnzCYl0bA","thumb_default":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/05\/30\/gaza-71-78.jpg?w=120&h=72&q=100&dpr=2&fit=crop&s=xO3mJcvT5slFCNYaEcyiDA","thumb_220_132_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/05\/30\/gaza-71-78.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ghM7XvMmlIgyHEVaAJo2xA","thumb_220_132_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/05\/30\/gaza-71-78.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=cVFeM_TDbvJr0Iiy9g9XRg","thumb_300_180_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/05\/30\/gaza-71-78.jpg?w=300&h=180&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jdbSRIYv5YTsvXeTa5O6EQ","thumb_300_180_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/05\/30\/gaza-71-78.jpg?w=300&h=180&q=100&dpr=2&fit=crop&s=Fpc0y1wcrD3wtUb1zkKXdA"},"privacy":2048,"lead":"M\u1ef9t\u1eebngc\u1ea3nhb\u00e1oRafahl\u00e0\"l\u1eb1nranh\u0111\u1ecf\"c\u1ee7ah\u1ecd\u0111\u1ed1iv\u1edbiIsrael,songWashingtonli\u00eant\u1ee5ct\u1ef1ph\u00e1b\u1ecfgi\u1edbih\u1ea1nn\u00e0y,khi\u0111\u1ed3ngminht\u1ea5nc\u00f4ngth\u00e0nhph\u1ed1c\u1ef1cnamGaza.","short_lead":"","article_type":1,"icon_on_ime":"","location_stamp":"","date_time":"","comment":"\n\n\n\n\n","before_title":"","off_thumb":false,"vn_thumb":1,"content":""N\u1ebfuIsraelti\u1ebfnqu\u00e2nv\u00e0oRafah,t\u00f4is\u1ebdkh\u00f4ngcungc\u1ea5pv\u0169kh\u00ed\u0111\u1ec3h\u1ecdl\u00e0m\u0111i\u1ec1u\u0111\u00f3",T\u1ed5ngth\u1ed1ngM\u1ef9JoeBidenn\u00f3itrongcu\u1ed9cph\u1ecfngv\u1ea5nv\u1edbiCNN\u0111\u1ea7uth\u00e1ngn\u00e0y,bang\u00e0ysaukhiL\u1ef1cl\u01b0\u1ee3ngPh\u00f2ngv\u1ec7Israel(IDF)b\u1eaft\u0111\u1ea7uchi\u1ebfnd\u1ecbch\u1edfngo\u1ea1i\u00f4th\u00e0nhph\u1ed1Rafah,c\u1ef1cnamGaza.M\u1ef9khi\u0111\u00f3kh\u00f4ngng\u1eebngg\u00e2ys\u1ee9c\u00e9pv\u1edbiIsrael","is_sticky":0},{"key":4,"article_id":,"category_id":,"share_url":":\/\/video.vnexpress.net\/nhan-chung-ke-khoanh-khac-pha-cua-xe-tim-be-trai-5-tuoi-.html","title_format":"Nh\u00e2nch\u1ee9ngk\u1ec3kho\u1ea3nhkh\u1eafcph\u00e1c\u1eedaxet\u00ecmb\u00e9trai5tu\u1ed5i","thumb_list":{"thumb_680_408_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/05\/30\/969ebaaf4aac08ea1-3963-01.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=1&fit=crop&s=kOdamdIBFhVJX3IuwcBH_Q","thumb_680_408_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/05\/30\/969ebaaf4aac08ea1-3963-01.jpg?w=680&h=408&q=100&dpr=2&fit=crop&s=L0yui-QoQ3TTSlKXW0aw0A","thumb_default":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/05\/30\/969ebaaf4aac08ea1-3963-01.jpg?w=120&h=72&q=100&dpr=2&fit=crop&s=jPiAIF_RphNRBHBo4vZd0w","thumb_220_132_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/05\/30\/969ebaaf4aac08ea1-3963-01.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=1&fit=crop&s=AU6HBWBjU92k9EO0ncYb2g","thumb_220_132_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/05\/30\/969ebaaf4aac08ea1-3963-01.jpg?w=220&h=132&q=100&dpr=2&fit=crop&s=0fggrGGLF5nRfWOsvwHEXA","thumb_300_180_100_1_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/05\/30\/969ebaaf4aac08ea1-3963-01.jpg?w=300&h=180&q=100&dpr=1&fit=crop&s=EOh6AHI-yPqhxv7robqUbg","thumb_300_180_100_2_crop":":\/\/vcdn1-vnexpress.vnecdn.net\/2024\/05\/30\/969ebaaf4aac08ea1-3963-01.jpg?w=300&h=180&q=100&dpr=2&fit=crop&s=uJtC-VYNo3myqEbd4dc2yw"},"privacy":2562,"lead":"AnhNguy\u1ec5nNg\u1ecdcTh\u00e1ik\u1ec3g\u1ea7n18hth\u1ea5yhaic\u00f4gi\u00e1oloayhoay\u1edfc\u1eedaxe,linht\u00ednhch\u1eb3ngl\u00e0nh,li\u1ec1nch\u1ea1y\u0111\u1ebfn\u0111\u1ea1p,ph\u00e1c\u1eeda\u0111\u1ec3c\u00f4l\u00e1chv\u00e0o,t\u00ecmth\u1ea5yb\u00e9trai5tu\u1ed5i\u0111\u00e3t\u00edmt\u00e1isau11ti\u1ebfngb\u1ecbb\u1ecfqu\u00ean.","short_lead":"","article_type":1,"icon_on_ime":"","location_stamp":"Th\u00e1iB\u00ecnh","date_time":"","comment":"\n\n\n\n\n","before_title":"","off_thumb":false,"vn_thumb":1,"content":"","is_sticky":0}];vartsClone=JSON.parse(JSON.stringify(ts));varswapURL='s1cdn.vnecdn.net/vnexpress/restruct/i/v894';varis_oversea='qt';if(1){varswapAction=false;varreaded=swapGetRead();vareditorPositionChange=false;vareditorPositionPrev=swapGetStore('swap_zone_editor_'+tsFolder,true);swapSetStore('swap_zone_editor_'+tsFolder,tsID);tsID.sort();if(editorPositionPrev!==null&&typeofeditorPositionPrev!=='undefined'){editorPositionPrev.sort();}if(editorPositionPrev!==null&&JSON.stringify(editorPositionPrev)!==JSON.stringify(tsID)){editorPositionChange=true;}varreadedInTS=false;if(readed.length>0){for(varr=0;r-1){readedInTS=true;break;}}}if((readed.length===0||readedInTS===false)&&editorPositionChange===false){varshuffleZone=function(a){varj,x,i;for(i=a.length-1;i>0;i--){j=Math.floor(Math.random()*(i+1));x=a[i];a[i]=a[j];a[j]=x;}returna;}ts=shuffleZone(ts);swapAction=true;}elseif(readed.length>0){varh=0;vartsReaded=[];vartsNew=[];for(vark=0;k-1){tsReaded[postionReaded]=ts[k];}else{tsNew[h]=ts[k];h++;}}ts=Object.values(tsNew.concat(tsReaded));swapAction=true;}if(swapAction===true){if(tsIDCommerceID.length>0){for(varc=(ts.length-1);c>=0;c--){varp=tsIDCommerceID.indexOf(parseInt(ts[c]['article_id']));if(p>-1){ts.splice(c,1);}}for(varv=0;v-1){cls_thumb_ratio='thumb-16x9';}if([].indexOf(tsFolder)>-1){swapZone('.section_topstory_sohoa.grid.grid__2article:nth-child(1)',''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+'');}elseif([].indexOf(tsFolder)>-1){swapZone('.section_topstory_topicarticle',''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+articleData['location_stamp']+articleData['lead']+''+articleData['comment']+'')}elseif([,].indexOf(tsFolder)>-1){swapZone('.section_topstory_folderarticle',''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+articleData['location_stamp']+articleData['lead']+''+articleData['comment']+'')}else{varcontent=articleData['content'];if(typeofarticleData['short_lead']!=='undefined'&&articleData['short_lead']){content=articleData['short_lead'];}swapZone('body>section.section.section_topstory>div>div>div>article',''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+articleData['location_stamp']+articleData['lead']+''+((+parseInt(articleData['article_type'])==1)?''+content+'':'')+''+articleData['date_time']+''+articleData['comment']+'');}}elseif((i-1)||(i-1){vararticePicture=renderThumb(articleData,tsFolder,'380_228','notfound_500x300.jpg',swapURL);swapZone('.sub-top-topicarticle:nth-child('+i+')',''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+articleData['comment']+'');}elseif([,].indexOf(tsFolder)>-1){vararticePicture=renderThumb(articleData,tsFolder,'380_228','notfound_500x300.jpg',swapURL);swapZone('.sub-art-top-sharticle:nth-child('+i+')',''+articePicture+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+articleData['location_stamp']+articleData['short_lead']+''+articleData['comment']+'');}elseif([,,].indexOf(tsFolder)>-1){vararticePicture=renderThumb(articleData,tsFolder,'280_168','notfound_500x300.jpg',swapURL);swapZone('.sub-news-toparticle:nth-child('+i+')',''+articePicture+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+articleData['comment']+'');}elseif(tsFolder===){vararticePicture=renderThumb(articleData,tsFolder,'300_180','notfound_500x300.jpg',swapURL);if(typeofarticleData['icon_on_ime']!='undefined'&&articleData['icon_on_ime']!=''){articePicture+=articleData['icon_on_ime'];}swapZone('body>section.section.section_topstory>div>div>div>div>div>div>ul>li:nth-child('+i+')',''+articePicture+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+articleData['comment']+'');}else{swapZone('body>section.section.section_topstory>div>div>div>div>div>div>ul>li:nth-child('+i+')',''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['before_title']+articleData['title_format']+''+articleData['location_stamp']+articleData['lead']+''+articleData['comment']+'');}}else{vararticePicture='';if([,].indexOf(tsFolder)>-1){articePicture=renderThumb(articleData,tsFolder,'380_228','notfound_500x300.jpg',swapURL);}elseif([].indexOf(tsFolder)>-1){articePicture=renderThumb(articleData,tsFolder,'300_180','notfound_500x300.jpg',swapURL);}else{articePicture=renderThumb(articleData,tsFolder,'220_132','notfound_500x300.jpg',swapURL);}varsttSelector=3;if([,,].indexOf(tsFolder)>-1||(tsFolder==&&is_oversea!='qt')){sttSelector=2;}elseif([].indexOf(tsFolder)>-1){sttSelector=1;}if([,].indexOf(tsFolder)>-1){swapZone('.block-four-newsarticle:nth-child('+(i-sttSelector)+')',''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+articleData['comment']+'');}elseif([].indexOf(tsFolder)>-1){swapZone('.section_4_newsarticle:nth-child('+(i-sttSelector)+')',''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+articleData['comment']+'');}elseif([].indexOf(tsFolder)>-1){swapZone('.section_topstory_sohoa.grid__5article:nth-child('+(i-sttSelector)+')',''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+articleData['comment']+'');}else{swapZone('body>section.section.section_container>div>div.col-left.col-small>article:nth-child('+(i-sttSelector)+')',''+((articleData['privacy']&8)?'Live':'')+articleData['title_format']+''+((!articleData['off_thumb'])?''+articePicture+articleData['icon_on_ime']+'':'')+''+articleData['location_stamp']+articleData['lead']+''+articleData['comment']+'');}}}}}}varaddScripts=function(filepath,runtype,callback,stype){varel=document.createElement('script');if(typeofstype==='undefined'){el.type='text/jascript';}else{el.type=stype;}el.src=filepath;el.async=runtype;el.onload=function(){el.setAttribute('loaded','loaded');if(typeofcallback=='function'){callback();}}document.getElementsByTName('head')[0].appendChild(el);}window.dontSupportES=!(window.Promise&&window.HTMLPictureElement&&[].includes&&Object.keys&&NodeList.prototype.forEach&&window.IntersectionObserver);if(window.dontSupportES){addScripts('pfjs.vnecdn.net/all.js?ua='+encodeURIComponent(nigator.userent),true,function(){window.updateBrowser=true;setTimeout(function(){window.dontSupportES=false;},1000);});}if(typeofwindow.supportLS==='undefined'){try{localStore.setItem('check_store','localstore');window.supportLS=true;}catch(e){console.log(e);window.supportLS=false;}}varcacheTimeUpdate='00';varisValidateCachePe=false;varcookieName='_efr';vargetCookie=function(name){varvalue=";"+document.cookie;varparts=value.split(";"+name+"=");if(parts.length>=2){returnparts.pop().split(";").shift();}else{return'';}}varsetCookie=function(name,value,expire){vardate=newDate();date.setTime(date.getTime()+(expire*60*1000));expires=";expires="+date.toUTCString();document.cookie=name+"="+value+expires+";path=/";}varunixTimeWithTimeZone=function(offset){vard=newDate();varutc=d.getTime()+(d.getTimezoneOffset()*);varnd=newDate(utc+(*offset));returnDate.parse(nd.toLocaleString());}varvalidateCachePe=function(){varisDetail=(typeofPE_DETAIL!=='undefined'&&PE_DETAIL===1);if(isValidateCachePe===false&&isDetail===false){varcookieEFR=getCookie(cookieName);vardatenow=unixTimeWithTimeZone('+7');isValidateCachePe=true;if((datenow-cacheTimeUpdate)/(1000*60)>60){if(cookieEFR!=cacheTimeUpdate){setCookie(cookieName,cacheTimeUpdate,60);newIme(1,1).src="logperf.vnexpress.net/perf?lt=0&dclt=0&sr=0&url=vne_reload&iscache=0&device_env=4&domain="+location.hostname+'×erver='+cacheTimeUpdate+'&timecookie='+cookieEFR+'&timeclient='+datenow;location.reload(true);}else{newIme(1,1).src="logperf.vnexpress.net/perf?lt=0&dclt=0&sr=0&url=vne_reload&iscache=0&device_env=4&domain="+location.hostname+'×erver='+cacheTimeUpdate+'&timecookie='+cookieEFR+'&timeclient='+datenow+'&action=no_reload';}}}}validateCachePe();window.addEventListener('peshow',function(event){if(event.persisted){validateCachePe();}});window.lazyPrefix='_VnE_2303';window.lazyKey=window.lazyPrefix+'_6658a33abd7df_'+location.pathname+'_';window.lazyKey=window.lazyPrefix+'_6658a33abd7e2_home_qt'+location.pathname+'_';window.registryArea=[];if(window.supportLS){varrunScripts=function(input){if(typeofinput!='undefined'&&input.toLowerCase().indexOf("")>-1){vart=document.createElement('section');t.innerHTML=input;varscripts=t.querySelectorAll('script');[].forEach.call(scripts,function(script){insertScript(script);});}}varinsertScript=function(sc){vars=document.createElement('script');s.type='text/jascript';if(sc.src){s.onerror=function(){console.log('Initscript'+sc.src+'fail');};s.src=sc.src;}else{s.textContent=sc.innerText;}document.head.appendChild(s);sc.parentNode.removeChild(sc);}try{varcacheData=sessionStore.getItem(window.lazyKey);if(cacheData!=null){cacheData=JSON.parse(cacheData);window.addEventListener('DOMContentLoaded',function(e){for(varj=0;j!function(e){"usestrict";vart=function(t,n,r){functiono(){i.addEventListener&&i.removeEventListener("load",o),i.media=r||"all"}vara,l=e.document,i=l.createElement("link");if(n)a=n;else{vard=(l.body||l.getElementsByTName("head")[0]).childNodes;a=d[d.length-1]}vars=l.styleSheets;i.rel="stylesheet",i.href=t,i.media="onlyx",functione(t){if(l.body)returnt();setTimeout(function(){e(t)})}(function(){a.parentNode.insertBefore(i,n?a:a.nextSibling)});varu=function(e){for(vart=i.href,n=s.length;n--;)if(s[n].href===t)returne();setTimeout(function(){u(e)})};returni.addEventListener&&i.addEventListener("load",o),i.onloadcssdefined=u,u(o),i};"undefined"!=typeofexports?exports.loadCSS=t:e.loadCSS=t}("undefined"!=typeofglobal?global:this),function(e){if(e.loadCSS){vart=loadCSS.relpreload={};if(t.support=function(){try{returne.document.createElement("link").relList.supports("preload")}catch(e){return!1}},t.poly=function(){for(vart=e.document.getElementsByTName("link"),n=0;nMớinhất TintheokhuvựcHàNộiTPHồChíMinh InternationalMớinhấtThờisựGócnhìnThếgiớiVideoPodcastsKinhdoanhBấtđộngsảnKhoahọcGiảitríThểthaoPhápluậtGiáodụcSứckhỏeĐờisốngDulịchSốhóaXeÝkiếnTâmsựThưgiãnTấtcảChuyếnxeđịnhmệnhcủabétrai5tuổiởTháiBìnhLênxe29chỗtớitrườngmầmnon,TrầnGiaHuyngồighếngaysautàixế;11tiếngsaubéđượcpháthiệnbấttỉnh,cơthểtímtáiởgầnghếlái.5h45ngày29/5,từphòngtrọtầng2ởkhuđôthịnằmtrênxãMinhQuang,huyệnVũThư,béTrầnGiaHuy,5tuổi,đượcbàngoạiđánhthức"dậyđihọcthôicon".Hơn3nămtrước,saukhibốmẹchiatay,mẹsangHànQuốclàmviệc,GiaHuyởvớibàngoạiĐinhThịHằng,63tuổitrongphòngtrọrộngkhoảng15m2.ThiCampuchiatuyênbốkhởicôngkênhFunanTechovàotháng8Ngườiđưađónbỏquênbé5tuổitrênxebịbắtMỹtựphábỏ'lằnranhđỏ'vớiIsraelNhânchứngkểkhoảnhkhắcphácửaxetìmbétrai5tuổiTháiBìnhAnhNguyễnNgọcTháikểgần18hthấyhaicôgiáoloayhoayởcửaxe,linhtínhchẳnglành,liềnchạyđếnđạp,phácửađểcôláchvào,tìmthấybétrai5tuổiđãtímtáisau11tiếngbịbỏquên.PhápcóthểquyếtđịnhđiềuhuấnluyệnviênquânsựđếnUkrainetuầnsauPhápcóthểquyếtđịnhvềviệcđiềuhuấnluyệnviênquânsựđếnUkrainekhiTổngthốngZelenskythămnướcnàytuầnsau.BarcavàsựbộibạcvớicáchuyềnthoạiCáchBarcasathảiHLVXigợilênmộtđộibóngluônchốibỏnhữnghuyềnthoại,nhưnhữnggìhọtừnglàmvớiLionelMessivàRonaldKoeman.LịchthiđấuEuro2024GiảivôđịchcácquốcgiachâuÂusẽdiễnratừ14/6đến14/7trên10thànhphốởnướcĐức.CháynhàởTPHCM,mộtngườichếtKhóilửabùnglêntừtầngtrệtngôinhàrộnggần25m2dùnglàmcôngtybảovệởquậnBìnhThạnh,mộtngườitửvong,sáng30/5.BácsĩtựthửnghiệmphươngphápmớichữaungthưAustraliaLàmộttrong4ngườiđầutiêntrênthếgiớithửnghiệmvaccineungthưmRNAkếthợpliệuphápmiễndịch,bácsĩScolyerthoátbệnhungthưsaugầnmộtnămđiềutrị.3phútpháchuồngcọpcứungườitrongngôinhàcháyHàNộiAnhLèngVănBằngbậttườngtrèolênđậplancan,cõngnạnnhân,sauđócảnhsátPCCCpháchuồngcọp,giảicứusốngườikẹtởtầng2,3trongvụcháynhàtrọởngõkhuBaLa,phườngPhúLương.NỗilocủaMỹkhiUkrainetậpkíchtrạmradarchiếnlượcNgaMỹlongạivềnguycơbấtổnchiếnlượcvớiNga,khiUkrainedùngUtậpkíchtrạmradarchiếnlượcchuyêncảnhbáosớmtênlửahạtnhâncủaMoskva.NuôiheorừngbằngtráicâySócTrăngAnhNguyễnTấnĐạt,34tuổi,ởhuyệnKếSách,nuôiheorừngbằngtráicâykếthợpđậunành,hèmbia,mỗinămthulãihơn800triệuđồng.Cuộcsốngdướinắngnóng52,9độCNắngnóngkéodàibaotrùmnhiềukhuvựcởẤnĐộ,vớimứcnhiệtlêntới52,9độCngày29/5ởNewDelhi.Bé9thángtuổitửvongsautậpvậtlýtrịliệuvớibácsĩmạodanhSởYtếTPHCMtiếpnhậnđơncủamộtphụnữtốôngNguyễnQuốcThắng40tuổi,giảmạolàbácsĩBệnhviệnNhiĐồng2đểtậpvậtlýtrịliệuchocon9thángtuổikhiếnbénguykịch,tửvong.IsraelngàycàngbịcôlậptrongchiếndịchGazaViệcIsraelquyếttiếnhànhcuộcchiếnởGazavàgâynhiềuthươngvongchodânthườngbấtchấpsứcéptừdưluậnquốctếđangkhiếnTelivngàycàngbịcôlập.HàngtriệuconchâuchấutrànvàokhudâncưLạngSơnChâuchấukéođếndàyđặctrongruộngngô,lúa,hàngtrevàxâmchiếmnhiềuvịtrítrongnhàở,gâyảnhhưởnglớnđếncuộcsốngsinhhoạtvàmùamàngởxãThiệnHòa.Forbes:ElonMusklạigiàunhấtthếgiớiStartupAIdoMusksánglậpđượcđịnhgiácao,giúptàisảncủaôngvượttỷphúhàngxaxỉBernardArnault.HànggiadụngsảnxuấtchoUkraineđượcraobánởNgaCácnhàbánlẻtrựctuyếnNgabắtđầubáncácthiếtbịgiadụngđượcnhữngnhàsảnxuấtnướcngoàidànhchothịtrườngUkraine.BétraiởTháiBìnhtửvongsau11tiếngbịbỏquêntrênxeđưađónBịbỏquênsuốtmộtngàytrênôtôđưađón,bétrai5tuổiởxãMinhQuang,huyệnVũThưđãtửvongtrướckhiđượcđưađếnbệnhviện.LínhNgabiếnxetăngT-72thànhthiếtgiápmairùachởquânLínhNgatháobỏtháppháocủaxetăngT-72,hàncáctấmthéplênkhungthânđểbiếnnóthànhthiếtgiápchởquânhạngnặngkiểu"mairùa".Giađình,đồngnghiệptiễnbiệtĐứcTiếnMỹCasĩHươngLan,NguyễnHồngNhungkhóckhiviếngĐứcTiến,cònBìnhPhương-vợanh-túctrựcbênlinhcữu,ngày29/5(giờđịaphương).NgườiphụnữViệtlàmnailvàođạihọcMỹởtuổi55Hơn30nămtrước,ÁnhTuyếtbỏdởhọcbởigiađìnhkhánhkiệtnhưnggiấcmơđạihọcchưabaogiờtắt.Ởtuổi55,côquyếttâmtrởlạigiảngđườngởMỹ.KẻbạohànhconriêngcủangườitìnhlĩnhánTPHCMLươngĐứcThắngbịxétxửvềhànhviliêntiếpđánh,xôđẩybégái4tuổiconriêngcủangườitìnhkhiếnnạnnhânđậpđầuvàotường,4nămtrước.ManCity,ArsenalápđảoĐộihìnhhaynhấtNgoạihạngAnhNhàvôđịchManCityvàÁquânArsenalcùnggópbốncầuthủtrongđộihìnhtiêubiểuNgoạihạngAnhmùa2023-2024dongườihâmmộbìnhchọn.Gócnhìn QuêntrênxemộtconngườiTạisaolạicóthểtiếptụcbỏquênmộtconngười,vàlàmthếnàođểđiềuđauxótnàykhônglặplại?VõNhậtVinhĐánhthuếnhàthứhaiKhichiphísởhữunhàđấttănglên,ngườicóýđịnhđầucơphảicânnhắckỹ.varscriptFooterArr=[":\/\/s1cdn.vnecdn.net\/vnexpress\/restruct\/j\/v5748\/v3\/production\/wpn.js",":\/\/s1cdn.vnecdn.net\/vnexpress\/restruct\/j\/v5748\/v3\/production\/modules\/home.defer.js"];varscriptFooterIS=function(scripts,itv){if(window.lazyReady===true){if(typeofitv!=='undefined'){clearInterval(itv);}for(varf=0;f

साइट:VnExpress - Báo tiếng Việt nhiều người xem nhấtरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट