O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi

  • 2022-01-10संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi
  • वेबसाइट का पता:www.edu.uz
  • सर्वर आईपी:89.249.63.148
  • स्थल का वर्णन:

डोमेन नाम:www.edu.uzमूल्यांकन

के बारे में 5000~500000

डोमेन नाम:www.edu.uzबहे

36

डोमेन नाम:www.edu.uzअच्छा या बुरा

मौका न चूकें। आशाजनक सफलता

वेबसाइट:O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligiतौल

2

वेबसाइट:O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligiIP

89.249.63.148

वेबसाइट:O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligiसामग्री

.soat{position:fixed;margin-left:-30px;width:100%;height:100%;top:75%;left:81%;}#container225{width:100%;height:300px;margin:0;padding:0;}#container222{width:100%;height:300px;margin:0;padding:0;}#container224{width:100%;height:300px;margin:0;padding:0;}#container223{width:100%;height:300px;margin:0;padding:0;}.jj{background-color:#f6f6f6;}.carousel{margin-bottom:0;padding:040px30px40px;}/*Thecontrolsy*/.carousel-control{left:-12px;height:40px;width:40px;background:nonerepeatscroll00#;border:4pxsolid#FFFFFF;border-radius:23px23px23px23px;margin-top:60px;}.carousel-control.right{right:-12px;}/*Theindicators*/.carousel-indicators{right:50%;top:auto;bottom:-10px;margin-right:-19px;}/*Thecolouroftheindicators*/.carousel-indicatorsli{background:#cecece;}.carousel-indicators.active{background:#428bca;}.boott{/*-webkit-box-shadow:08px6px-6px#;-moz-box-shadow:08px6px-6px#;box-shadow:08px6px-6px#;*/}.boott:hover{/*-webkit-box-shadow:08px6px-6px#0079b8;-moz-box-shadow:08px6px-6px#0079b8;box-shadow:08px6px-6px#0079b8;*/}.boott2{-webkit-box-shadow:08px6px-6px#;-moz-box-shadow:08px6px-6px#;box-shadow:08px6px-6px#;}.boott2:hover{-webkit-box-shadow:08px6px-6px#6dad68;-moz-box-shadow:08px6px-6px#6dad68;box-shadow:08px6px-6px#6dad68;}.cards-row{padding-top:40px;padding-bottom:20px;background:#eee}.thumbnail2{border-radius:0;border:none;box-shadow:02px5px0rgba(0,0,0,.16),02px10px0rgba(0,0,0,.12);padding:5px;margin-bottom:10px;}.thumbnail2>img{width:450px;height:230px;display:block;}.card-description{margin:0;padding:8px0;border-bottom:solid1px#eee;text-align:justify}.thumbnail2p{padding-top:8px;font-size:12px}.thumbnail2.btn{border-radius:0;box-shadow:02px5px0rgba(0,0,0,.16),02px10px0rgba(0,0,0,.12);font-size:12px;color:white;.imp{position:absolute;z-index:1;left:0;top:0;},window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA-5-1');O‘zbekistonRespublikasiOliyta’lim,fanvainnovatsiyalarvazirligi .jj{background-color:#f6f6f6;}.myAlert-bottom{position:fixed;bottom:5px;left:2%;width:96%;}div.fullscreen{position:absolute;width:100%;height:960px;top:0;left:0;background-color:lightblue;}ul.home-socialsli{display:table;float:left;margin-left:15px;}ul.home-socials{display:table;float:right;margin-top:1rem;}ul.home-socialslia{font-size:19px;padding:8px11px;background:#337ab7;border-radius:50%;color:#fff;}ul.home-socialsli:first-childa{padding:8px14px;}#title44{ font-size:20px; }@mediascreenand(max-width:480px){ #title44{ font-size:15px; } }.gsc-control-cse{ border-color:transparent; margin-top:0.5rem; padding-bottom:inherit; }.gsc-control-wrapper-cse{ margin-left:4rem; }KorporativpochtaKorrupsiyaqarshikurash Oliyta'limmuassasalari Moliyiyhujjatlar O'zbekO'zbekРусскийEnglish O‘ZBEKISTONRESPUBLIKASIOLIYTA’LIM,FANVAINNOVATSIYALARVAZIRLIGI Ishonchtelefoni:1006 window.onload=function(){ document.getElementById("gsc-i-id1").placeholder="Qidiruv"; } AbituriyentlargaKo'pberiladigansollarQabulrejasiBakalriatgaqabulMistraturaqabulIkkinchita'limgaqabulSirtqita'limgaqabulKechkita'limgaqabulMasofiyta'limMaqsadlita'limgaqabulQo'shmata'limdasturlariTasdiqlangantilsertifikatlariro'yxatiXorijiytalabalarImtiyozlarTesttopshiriladiganfanlarmajmuasiO'qituvchilargaTanlovasosidaishgaqabulqilishMehnatgahaqto'lashPedogkadrlarniqaytatayyorlashvaularningmalakasinioshirishTalabalargaTalabalaro`qishiniko`chirish,qaytatiklashvao`qishdanchetlashtirishOliyta’limmuassasalaridatalabalaro‘zlashtirishinibaholashtizimiOliyta'limmuassasalaridashartnomaasosidao'qitishqiymatiIjtimoiyhimoyaditalabalargaimtiyozlarStipendiyalar,grantlar,tanlovlarBitiruvchilariningyakuniydlatattestatsiyasiTalabalaruchuntadbirlarSo‘rovnomaTa'limtarmog'iAkademiklitseyProfessionalta'limOliyta'limOliyta'limdankeyingita'limInteraktivxizmatlarOliyta’lim,fanvainnovatsiyalarvazirligigamurojaatDlatxizmatlariInteraktivdlatxizmatlariJismoniyvayuridikshaxslarningmurojaatibilanishlashVazirlikVazirlikhaqidaVazifalarMa'lumotlardanfoydalanishTashkiliytuzilmaKengashlarRahbariyatMarkaziyapparatTizimtashkilotlariHududiyboshqarmalarAloqalarMurojaatlarbilanishlashBo‘shisho‘rinlariSo'rovlarniqabulqilishtartibiFaoliyatRejalarvatadbirlarIlmiytadqiqotXalqarohamkorlikXalqaroreytingvaindekslarElektronhukumatAxborotkommunikatsiyatexnologiyalariTahlilvastatistikaMoliyiyhujjatlarINVESTITSIYASALOHIYATIGendertengligiKorrupsiyaqarshikurashTenderlarKadrlarsiyosatiDlatxususiysheriklikVazirlikhisobotlariTanlovlarAxborotxizmatiYangiliklarOta'limhaqidaMa'ruzalar,so'zgachiqishlar,asosiyfikrlarMediatekaE'lonlarAxborotxizmatibilanbog'lanishKonferensiyavaanjumanlaraxborotnomasiO'tkazilganso'rovnatijalariOakkredatsiyaqilishtartibiIslohotlaroliyta'limmuassasalarinigohidaNormativhuquqiyhujjatlarO‘zbekistonRespublikasiKonstitutsiyasiFarmonvaqarorlarAdliyavazirligidanro'yxatdano'tkazilgannormativ-huquqiyhujjatlarQonunlarVMQarorlariKuchiniyo'qotganme'yoriyhujjatlarDlatdasturlariQonunchiliktarg'ibotiVazirlikfaoliyatigadoirtasdiqlangandasturlarNormativ-huquqiyhujjatlarloyihasimuhokamasiOchiqliksohasidiqonunvaqonunostihujjatlar.indicators-container.carousel-indicators{width:56%;margin:0auto;display:table;position:initial!important;}.indicators-container{position:absolute;z-index:2;width:100%;display:table;bottom:-10%;}/*.main-slider-menuulli.list-group-item{background-color:rgba(255,255,255,0.8);border:1pxsolid#6b6b6b;}*/@mediascreenand(max-width:1000px){.main-slider.carousel-caption{display:none;}.main-slider.carousel-inner.itemimg{height:22vh;}}.main-slider-menudiv.row>div{display:flex;flex-wrap:wrap;}.main-slider-menudiv.row>divdivimg{margin-top:calc(20%);}.main-slider-menudivp{font-famiO`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligily:'Ubuntu-Candent';}.main-slider-menudivpa{color:#f0f0f0;font-size:14px;font-family:'Ubuntu-Candent';line-height:1.5;}.main-slider-menudivp:first-child{font-size:30px;display:table;margin:0auto10px; text-transform:uppercase;}.main-slider-menudivp:last-child{text-align:left;}AbituriyentlargaTalabalarga Tanlovlar Ochiqma'lumotlar Yoshlarakademiyasi AbituriyentlargaAbituriyentgaeslatma, Abituriyent2023,Xabardorbo'l,Qabulrejasi,Bakalriatgaqabul,Mistraturaqabul,Ikkinchita'limgaqabul,Testo'tkazishqoidalari,Oliyta'limmuassasalariro`yxati,Imtiyozlar,OTMgakirishuchuntopshiriladiganhujjatlarro`yxati,Talabalarga Talabalario`qishiniko`chirish,qaytatiklashvao`qishdanchetlashtirish,Oliyta’limmuassasalaridatalabalaro‘zlashtirishinibaholashtizimi,Oliyta'limmuassasalaridashartnomaasosidao'qitishqiymati,Stipendiyalar,grantlar,tanlovlar,Bitiruvchilariningyakuniydlatattestatsiyasi,Talabalaruchuntadbirlar,O'qituvchilargaTanlovasosidaishgaqabulqilish,Mehnatgahaqto'lash,Pedogkadrlarniqaytatayyorlashvaularningmalakasinioshirish,Ilmiy-uslubiyfaoliyat,Grantvatanlovlar,Konferensiyavaseminarlar,Innovatsionishlanmalar, TaʼlimsifatininazoratqilishdlatinspeksiyasiningayrimvazifavafunksiyalariOliytaʼlim,fanvainnovatsiyalarvazirligigaoʻtganimunosabatibilanoliy,oʻrtavaprofessionaltaʼlimxizmatlarinilitsenziyalashmasalalariboʻyichasollarbilanquyidiraqamgamurojaatqilishmumkin: 55-520-08-08(ichkiraqam:129) PreviousNext.flex_header_title{width:100%;display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;flex-wrap:wrap;}.box_shadow.title{display:inline-block;}.news_b,.title{position:relative;}.title{z-index:6;display:block;font-family:'Ubuntu-Candent';font-size:2rem;color:#043b87;line-height:1.3;text-transform:uppercase;margin:20px0;}.flex_header_titlea.all_see{margin:005px!important;}a.all_see{display:table;font-family:Montserrat-Bold;font-size:1.5rem;color:#000;float:right;font-weight:600;padding:2rem;}.news_list{padding:0;}.news_listli:first-child{margin:-7px013px;}.box_shadow.news_listli{position:relative;border:1pxsolid#e1e1e1;min-height:81px;padding:13px20px;}.news_listli{display:flex;align-items:center;min-height:70px;margin:13px0;border:1pxsolid#dbcece;}.news_listlispani{display:block;font-size:2.5rem;font-style:normal;}.news_listlispan{min-width:65px;font-family:Montserrat-Bold;font-size:calc(16px+var(--font-size));color:#;line-height:1.1;text-align:center;text-transform:uppercase;margin-right:0px;font-weight:600;}.box_shadow.news_listlia{font-family:'Ubuntu-Candent';color:#000;}.news_listlia{display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;font-family:'Ubuntu-Candent';font-size:1.5rem;color:#000;line-height:1.3;text-decoration:none;}>>>>>>>>>>>>>>>>>>>MainPostsArea>>>>>>>>>>>>>>>>>>>PostRightSidebarArea VOQEALARTAQVIMI 1YanYangiyilbayrami 14YanVatanhimoyachilarikuni 8MarXalqaroxotin-qizlarkuni 21MarNro‘zumumxalqbayrami 9MayXotiravaqadrlashkuni Barchavoqealar .info-sys-item { display:block;/*padding:10px15px;*/background:#3DAF64;border-radius:10px;height:200px; } .info-sys-top { overflow:hidden; /*height:100px;*/ } .info-sys-toph3{ float:right;width:50%;text-align:center;text-transform:uppercase;color:#fff;font-family:'Ubuntu-Candent';font-size:32px;margin-right:15px; } .right-bottom { float:right; width:70%; } .left-bottom { float:left; width:30%; position:relative; } .left-bottomi { color:#3DAF64;padding:32px;background:#fff;border-radius:50%;position:absolute;top:-41px;font-size:40px;z-index:; } .info-sys-bottom { /*height:100px;*/ padding:015px; background:#fff; border-top-left-radius:12px; border-top-right-radius:12px; border-bottom-left-radius:12px; border-bottom-right-radius:12px; } .right-bottomh3 { font-size:15px;width:75%;text-align:center;margin:0auto;line-height:1.3;font-weight:600;color:#3DAF64;font-family:'Ubuntu-Candent';letter-spacing:1px;margin-top:14px; } AXBOROTTIZIMLARI Hemis Oliytaʼlimjarayonlariniboshqarishaxborottizimi To'lovshartnoma To'lov-shartnomalarinionlayntaqdimetishaxborottizimi MYEDU Yonata'limxizmatlariportali Statistika Oliy,o'rta-maxsus,professionalhamdailm-fansohalaribo'yichastatistikma'lumotlar Masofiykurslar Masofiymalakaoshirishkurslari Portfolio Pedogkadrlarportfoliosi (function(){ //varbannerH=parseInt(window.getComputedStyle(document.querySelector(".info-sys-item")).height)/2; varbannerH=parseInt($('.info-sys-item').height())/2; console.log(bannerH); $('.info-sys-top').height(bannerH); console.log(bannerH); $('.info-sys-bottom').height(bannerH); })();/*Sidebarfixedbuttons*/.fixed-side-buttons{position:fixed;z-index:999;top:25%;}.fixed-buttons-containera{ color:#fff;padding:5px15px;background-color:transparent;position:relative;cursor:pointer;opacity:0.9;display:flex;align-items:center;justify-content:center;transform:translateY(70px);transition:all250msease-out;/*background:-moz-linear-gradient(-45deg,#0,#25%,#192C4650%,#C75%,#C100%);background:-webkit-linear-gradient(-45deg,#0,#25%,#192C4650%,#C75%,#C100%);*/background:rgba(112,217,252,1);background:-moz-linear-gradient(-45deg,rgba(112,217,252,1)0%,rgba(57,200,247,0.98)50%,rgba(57,200,247,0.98)51%,rgba(0,185,247,0.97)71%,rgba(40,188,237,0.96)100%);background:-webkit-gradient(-45degtop,righttop,color-stop(0%,rgba(112,217,252,1)),color-stop(50%,rgba(57,200,247,0.98)),color-stop(51%,rgba(57,200,247,0.98)),color-stop(71%,rgba(0,185,247,0.97)),color-stop(100%,rgba(40,188,237,0.96)));background:-webkit-linear-gradient(-45deg,rgba(112,217,252,1)0%,rgba(57,200,247,0.98)50%,rgba(57,200,247,0.98)51%,rgba(0,185,247,0.97)71%,rgba(40,188,237,0.96)100%);background:-o-linear-gradient(-45deg,rgba(112,217,252,1)0%,rgba(57,200,247,0.98)50%,rgba(57,200,247,0.98)51%,rgba(0,185,247,0.97)71%,rgba(40,188,237,0.96)100%);background:-ms-linear-gradient(-45deg,rgba(112,217,252,1)0%,rgba(57,200,247,0.98)50%,rgba(57,200,247,0.98)51%,rgba(0,185,247,0.97)71%,rgba(40,188,237,0.96)100%);background:linear-gradient(-45deg,rgba(112,217,252,1)0%,rgba(57,200,247,0.98)50%,rgba(57,200,247,0.98)51%,rgba(0,185,247,0.97)71%,rgba(40,188,237,0.96)100%);filter:progid:DXImeTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#1083AB',endColorstr='#28bced',GradientType=1);background-repeat:repeat;background-attachment:scroll;background-repeat:no-repeat;background-attachment:fixed;width:50px;}.fixed-buttons-containO`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligiera:hover{color:#000;text-decoration:none;width:4pc;transition:widthease-out.3s;}.fixed-buttons-containerai.fa-mobile{ font-size:22px;}.fixed-buttons-containerai{ padding:5px;}#eyeModal{ z-index:;}#eyeModal.modal-dialog{ top:19%;}.eye-modal-buttonsdiv{ width:32%;display:inline-block;text-align:center;padding:40px20px;cursor:pointer;border:4pxsolid#ccc;font-size:23px;}.eye-modal-buttons{ margin-bottom:15px;}.eye-modal-buttonsh3,.eye-modal-rangeh3{ text-align:center;font-size:20px;font-weight:700;margin-bottom:20px;}.eye-modal-rangeinput{ width:93%;margin:0auto;display:block;}/***/.mobAndEyes{ display:none;}.specialViewArea{ display:block; float:none!important; position:initial!important;}#eyeModal.modal-dialog.modal-content{ display:table!important;}#eyeModal.modal-dialog.modal-content.modal-body{ padding:0!important;}#soundModal.modal-dialog.modal-content{ display:table!important; width:100%;}#soundModal.modal-dialog.modal-content.modal-body{ padding:0!important; width:100%;} × Ko'rinish A A A Shrifto'lchami 0%gakattalashtirish × Ovozlitarjima Keraklimatnnibelgilang! $('#print').click(function(){$("#content-pe").print({//UseGlobalstylesglobalStyles:false,//Addlinkwithattrbutemedia=printmediaPrint:false,//Customstylesheet//stylesheet:"/css/style.css",//Printinahiddeniframeiframe:false,//Don'tprintthisnoPrintSelector:".oid-this",//Addthisattopprepend:"",//Addthisonbottomappend:"BuhBye!"});}); $('#sView').on('click',function(){ $(".mobAndEyeslidivdivimg").click(); }); $('#mView').on('click',function(){ $(".mobAndEyeslia.mobileView").click(); }); $('#printPe').on('click',function(){ $(".mobAndEyesli#print").click(); })varmesses={an:'Andijonviloyatijami10',bu:'Buxoroviloyatijami11',fa:'Farg`onaviloyatijami13',gu:'Sirdaryoviloyatijami3',ji:'Jizzaxviloyatijami5',na:'Noiyviloyatijami3',no:'Namanganviloyatijami9',qa:'Qashqadaryoviloyatijami12',qo:'Qoraqalpog‘istonRespublikasijami12',sa:'SamarqO`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligiandviloyatijami15',te:'Surxondaryoviloyatijami7',to:'Toshkentviloyatijami14',tosh:'Toshkentshahrijami90',xo:'Xorazmviloyatijami8'};$(document).ready(function(){makeMap(messes,600,400,"uz");}); functionotmView_current(id){ //alert('test'); lang='uz'; //alert('test');//document.location.href='http/uz'+'/'+id;//document.location.href='/'+lang+'/otm/view/'+id;document.location.href='stat.edu.uz/universities';} O'zbekistonRespublikasioliyo'quvyurtlariO'zbekistonRespublikasioliyo'quvyurtlari14591310121512811733.maps-right-partul{list-style:none;}.maps-right-partli:first-child{border-top:2pxsolid#e6e6e6;}.maps-right-partli{border-bottom:2pxsolid#e6e6e6;position:relative;transition:0.2sease-in-out;display:block;width:100%;}.maps-right-partlia{display:block;padding:5px30px;text-decoration:none;color:#222;transition:0.2sease-in-out;}.maps-right-partlih3{margin:0010px;font-size:17px;font-weight:600;font-family:'Ubuntu-Candent';text-transform:uppercase;}.maps-right-partlip{margin:0;font-size:14px;max-width:calc(100%-110px);font-family:'Ubuntu-Candent';}.maps-right-partlii{position:absolute;top:50%;right:25px;transform:translatey(-50%);font-size:38px!important;/*opacity:0.25;*/}#linkedin:hover{background-color:#0077B5;color:#fff;}#codepen:hover{background-color:#333;color:#fff;}#github:hover{background-color:#6E5494;color:#fff;}Respublikabo`yichaOliyta'limmuassasalariJami212taUniversitetlar37taInstitutlar48ta Akademiyalar4ta Konservatoriya1ta Nodlatoliyta`limmuassasalari66taFiliallar26taXorijiyOTMlarvafiliallari30ta ‹›×DIQQAT!SAYTMA’LUMOTLARIYANGILANMOQDA.$(document).ready(function(){window.setTimeout(function(){$(".alert").fadeTo(7000,0).slideUp(7000,function(){$(this).remove();});},7000);});$(document).ready(function(){/*varlastNewsHeight=$(".last-news-hover").height();$(".most-last-news").height(lastNewsHeight*2.5);*/$(".last-news-cont.last-news-itemimg").on("mouseover",function(){varimg=$(this);$(".last-news-hover").html("");cloned=img.parent().clone();cloned[0].className="news-item-hover";cloned.appendTo(".last-news-hover");});}); anychart.onDocumentReady(function(){vardata=anychart.data.set([{x:"Kelibtushdi",value:4995,fill:"#7e64df"},{x:"Ko'ribchiqildi",value:4838,fill:"#8669f2"},{x:"Ko'ribchiqilmoqda",value:12,fill:"#a48ef6"}]);varste=anychart.graphics.create("container224");vartitleText="Yonainteraktivdlatxizmatlariportali";//defaultchartvarchart;drawPie();//labelforbarchart//createcolumnchart//createpiechartfunctiondrawPie(){if(chart)//destroypreviouschartchart.dispose();//createpiechartandsetdatachart=anychart.pie(data);//adjusttitlevartitle=chart.title();title.useHtml(true);title.enabled(true);title.text(titleText);title.fontWeight(900);title.hAlign("center");//manechartpositionchart.top(20);chart.margin(1,0,0,0);//setchartcontainerchart.container(ste);//drawchartchart.draw();}});anychart.onDocumentReady(function(){vardata=anychart.data.set([{x:"Kelibtushdi",value:146,fill:"#84c5ac"},{x:"Ko'ribchiqildi",value:117,fill:"#9fd2be"},{x:"Ko'ribchiqilmoqda",value:29,fill:"#bbdfd1"}]);varste=anychart.graphics.create("container225");vartitleText="Yozmamurojaatlar";//defaultchartvarchart;drawColumn();//createcolumnchartfunctiondrawColumn(){//destroypreviouschartif(chart)chart.dispose();//createcolumnchartchart=anychart.column();//setdatavarseries=chart.column(data);//hidecolumnsborderseries.stroke(null);//adjusttitlevartitle=chart.title();title.useHtml(true);title.enabled(true);title.text(titleText);title.fontWeight(900);title.hAlign("center");//manechartpositionchart.top(20);//setchartcontainerchart.container(ste);//drawcolumnchartchart.draw();}});anychart.onDocumentReady(function(){vardata=anychart.data.set([{x:"Kelibtushdi",value:1999,fill:"#7aaed2"},{x:"Ko'ribchiqildi",value:1999,fill:"#98c0dc"},]);varste=anychart.graphics.create("container222");vartitleText="Vazirningvirtualqabulxonasi";//defaultchartvarchart;drawColumn();//createcolumnchartfunctiondrawColumn(){if(chart)//destroypreviouschartchart.dispose();//createcolumnchartchart=anychart.column();//setdatavarseries=chart.column(data);//hidecolumnsborderseries.stroke(null);//adjusttitlevartitle=chart.title();title.useHtml(true);title.enabled(true);title.text(titleText);title.fontWeight(900);title.hAlign("center");//manechartpositionchart.top(30);//setchartcontainerchart.container(ste);//drawcolumnchartchart.draw();}});anychart.onDocumentReady(function(){vardata=anychart.data.set([{x:"Kelibtushdi",value:1,fill:"#f6b75b"},{x:"Ko'ribchiqildi",value:1,fill:"#f8c77f"},{x:"Ko'ribchiqilmoqda",value:0,fill:"#fad7a4"}]);varste=anychart.graphics.create("container223");vartitleText="Ishonchtelefoni";//defaultchartvarchart;drawBar();//labelforbarchartfunctiondrawBar(){//ifthereisachartif(chart)//destroyitchart.dispose();//createbarchartchart=anychart.bar();//setdatavarseries=chart.bar(data);//hidepoint'sbordersseries.stroke(null);//adjusttitlevartitle=chart.title();title.useHtml(true);title.enabled(true);title.text(titleText);title.fontWeight(900);title.hAlign("center");//manechartpositionchart.top(20);//setchartcontainerchart.container(ste);//drawbarchartchart.draw();}//createcolumnchartfunctiondrawColumn(){//destroypreviouschartchart.dispose();//createcolumnchartchart=anychart.column();//setdatavarseries=chart.column(data);//hidecolumnsborderseries.stroke(null);//adjusttitlevartitle=chart.title();title.useHtml(true);title.enabled(true);title.text(titleText);title.fontWeight(900);title.hAlign("center");//manechartpositionchart.top(20);//setchartcontainerchart.container(ste);//drawcolumnchartchart.draw();}//createpiechartfunctiondrawPie(){//destroypreviouschartchart.dispose();//createpiechartandsetdatachart=anychart.pie(data);//adjusttitlevartitle=chart.title();title.useHtml(true);title.enabled(true);title.text(titleText);title.fontWeight(900);title.hAlign("center");//manechartpositionchart.top(20);chart.margin(30,0,0,0);//setchartcontainerchart.container(ste);//drawchartchart.draw();}});footer{background-color:#3f7fc4;min-height:350px;font-family:'OpenSans',sans-serif;}.footer-col{margin-top:50px;}.logofooter{margin-bottom:10px;font-size:25px;color:#fff;font-weight:700;overflow:hidden;}.logofooterimg{display:table;float:left;margin-right:10px;}.footer-col.logofooterh1{color:#fff;font-size:18px;font-family:inherit;margin:10px020px0;float:right;display:table;width:77%;}.footer-colp{color:#fff;font-size:12px;font-family:inherit;margin-bottom:15px;}.footer-colh6{margin:10pxauto0!important;color:#fff!important;}.footer-colpi{width:20px;color:#fff;}.footer-ul{list-style-type:none;padding-left:0;margin-left:2px;}.footer-ulli{line-height:29px;font-size:12px;}.footer-ullia{color:#fff;transition:color0.2slinear0s,background0.2slinear0s;font-size:14px;line-height:normal;}.footer-uli{margin-right:10px;}.footer-ullia:hover{transition:color0.2slinear0s,background0.2slinear0s;color:#;}.{min-height:40px;background-color:#;}.p{text-align:left;color:#FFF;padding:10px0;margin-bottom:0;}.heading7{font-size:21px;font-weight:700;color:#d9d6d6;margin-bottom:22px;}.postp{font-size:12px;color:#FFF;line-height:20px;}.postpspan{display:block;color:#8f8f8f;}.bottom_ul{list-style-type:none;float:right;margin-bottom:0;}.bottom_ulli{float:left;line-height:40px;}.bottom_ulli:after{content:"/";color:#FFF;margin-right:8px;margin-left:8px;}.bottom_ullia{color:#FFF;font-size:12px;}.social-icon{width:30px;height:30px;font-size:15px;background-color:blue;color:#fff;text-align:center;margin-right:10px;padding-top:7px;border-radius:50%;}.footer-socialli{float:left;}.linked-in{background-color:#007bb6;}.facebook{background-color:#3b5998;}.twitter{background-color:#1da1f2;padding:5px8px;display:table;}.awesome-telegram.social-icon.twitter:before{display:table;margin-top:3px;}.google{background-color:#f63e28;}O‘zbekistonRespublikasiOliyta’lim,fanvainnovatsiyalarvazirligiManzil:,Toshkentsh.,Olmazortumani,Universitetko‘chasi,7-uyIshonchtelefoni:1006Murojaatlarbilanishlashbo‘limi:55-520-08-08(198,199,200,201)Devonxona:55-520-08-08(195) E-mail:edu@exat.uz | devonxona@edu.uz tobuslar:11,28,31,78,88,116Yo'nalishlitaksilari:38,52,83,94,112,113,114Metro:"Beruniy"bekatiGeolokatsiyaFoydaliholalarSaytxaritasiVeb-saytfoydalanuvchilariningshaxsiyma’lumotlarinihimoyaqilishsiyosatihaqidama’lumotVebsaytdanfoydalanishbo’yichaqo’llanmavaterminlarningmazmuniDlatramzlari​Zilzilabo’lgandanimaqilishkerak?​Qaytaaloqa IshonchtelefoniIjtimoiytarmoqlar ©2024-Saytmateriallaridanto'liqyokiqismanfoydalanilganidaushbumanbaniko'rsatishmajburiy Saytdibarchamateriallardanquyidilitsenziyabo‘yichafoydalanishmumkin:CreativeCommonsAttribution4.0International. $(document).ready(function(){functionfooterConfig(){varlogofooter=parseInt($(".logofooter").height());$(".footer-colh6").height(logofooter);}footerConfig();});$(document).ready(function(){$('.fd-effect').hover(function(){$(this).children("img").stop().fadeIn('slow');//add.stop()topreventeventchaining},function(){$(this).children("img").stop().fadeOut("slow");});//end.fd-effect$(function(){$('.toggle-menu').click(function(){$('.exo-menu').toggleClass('display');});});});//enddocument.readyfunctionwindow.replainSettings={id:'c9a65bf4-7ddb-4cad-9c46-3adcc2360aa7'};(function(u){vars=document.createElement('script');s.async=true;s.src=u;varx=document.getElementsByTName('script')[0];x.parentNode.insertBefore(s,x);})('widget.replain.cc/dist/client.js');

साइट:O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligiरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट