Bosh sahifa

  • 2022-01-10संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
Bosh sahifa
  • वेबसाइट का पता:www.hozir.org
  • सर्वर आईपी:5.9.63.147
  • स्थल का वर्णन:

डोमेन नाम:www.hozir.orgमूल्यांकन

के बारे में 300000~5000000

डोमेन नाम:www.hozir.orgबहे

144

डोमेन नाम:www.hozir.orgअच्छा या बुरा

भविष्य उज्जवल है। थोड़ी सी आशा भयंकर

वेबसाइट:Bosh sahifaतौल

5

वेबसाइट:Bosh sahifaIP

5.9.63.147

वेबसाइट:Bosh sahifaसामग्री

Boshsahifa.fs18{font-size:18px;}.fs20{font-size:20px;}h1{font-size:20px;margin:0px;}h2{font-size:18px;margin:0px;}.cata{font-size:18px;}.catb{color:#00F;margin-left:16px;font-size:14px;}img{ max-width:600px;}body{background:#e4f5fc;/*Oldbrowsers*/background:-moz-linear-gradient(top,#e4f5fc0%,#bfe8f950%,#9fd8ef51%,#2ab0ed100%);/*FF3.6+*/background:-webkit-gradient(linear,lefttop,leftbottom,color-stop(0%,#e4f5fc),color-stop(50%,#bfe8f9),color-stop(51%,#9fd8ef),color-stop(100%,#2ab0ed));/*Chrome,Safari4+*/background:-webkit-linear-gradient(top,#e4f5fc0%,#bfe8f950%,#9fd8ef51%,#2ab0ed100%);/*Chrome10+,Safari5.1+*/background:-o-linear-gradient(top,#e4f5fc0%,#bfe8f950%,#9fd8ef51%,#2ab0ed100%);/*Opera11.10+*/background:-ms-linear-gradient(top,#e4f5fc0%,#bfe8f950%,#9fd8ef51%,#2ab0ed100%);/*IE10+*/background:linear-gradient(tobottom,#e4f5fc0%,#bfe8f950%,#9fd8ef51%,#2ab0ed100%);/*W3C*/filter:progid:DXImeTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#e4f5fc',endColorstr='#2ab0ed',GradientType=0);/*IE6-9*/}.td9{padding:15px;border:1pxsolid#000;}.tabl1{overflow:hidden;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;width:100%;font-size:16px;}.tabl2{border:1pxsolid#000;margin:5px;padding:5px;width:90%;}.tabl3{border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border:#0301pxsolid;}.ap{position:absolute;width:32px;height:32px;margin-top:0px;background:url(/i/share.png)no-repeat;overflow:hidden;}.g2{margin-left:32px;background-position:-32px0px;}.ya{margin-left:64px;background-position:-64px0px;}.ma{margin-left:96px;background-position:-96px0px;}.vk{margin-left:128px;background-position:-128px0px;}.od{margin-left:160px;background-position:-160px0px;}.fb{margin-left:192px;background-position:-192px0px;}.tw{margin-left:224px;background-position:-224px0px;}.udal:hover{opacity:1;cursor:pointer;}.udal{opacity:0.8;background:url(/i/udal.png)no-repeat;overflow:hidden;}.kick{position:absolute;width:14px;height:14px;margin-top:4px;background-position:-75px0px;}.mt2{overflow:hidden;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;}.smal{font-size:12px;color:#333;}.smal2{font-size:11px;color:#132;}.wnt{font-size:Bosh sahifa14px;color:#334;padding-left:10px;margin-top:7px;}a{text-decoration:none;}a:hover{text-decoration:underline;}.tbs{font-size:14px;margin:9px0px0px15px;}.tbstr{height:24px;vertical-align:top;}.list5{border:1pxsolid#00C;margin:10px;padding:5px;width:97%;}.list5td{padding-bottom:16px;padding-top:2px;}.td8{border-bottom:1pxsolid#000;}.Bosh sahifah2cl{font-size:19px;color:#333;}.knopka{width:160px;padding:5px;margin:0px0px5px20px;text-align:center;}.but3{font-size:18px;border:1pxsolid#565;width:160px;padding:5px;margin:0px0px5px-5px;text-align:center;}  Boshsahifa+5558,+275pdf32370kb.docxMzu36kb.pdfПрактическаяработа№3204kb.docxкурилмалартехнологикбаёнивасхемалари2087kb.docACCESSMOBTHAQIDAUMUMIY77kb.pdfDownload-Qishloqxo`jaligidamulkchilikmunosabatlarivakorxonalarningshakllari78kb.docx9-mzuaniqintegraltushunchasi.Aniqintegralningasosiyxos114kb.docxToshkentaxborottexnologiyalaritexnikumi370kb.docGL105137kb.docxInformatikavaaxbohottexnologiyalari.AzimdjanovaM.T(1)9204kb.Махсустаълимвазирлигисамарқанддавлатуниверситети11,36Mb.210o'qibO‘zbekistonRespublikasidatarixfanisohasini2030yilgacharivojlantirishkonsepsiyasiO‘zbekistonRespublikasidatarixfanisohasini2030yilgacharivojlantirishkonsepsiyasiid-50,61Kb.5o'qibReja:KirishIbobTarjimanazariyasifansifatidaIibob.Ingliztilidao’zbektiligatarjimaninggrammatikmetodikasivaleksik-grammatikmuammolari159Kb.7o'qib1.vakuchlarningtengta’siretuvchisiniOxo‘qidiproeksiyasiningqiymatitopilsin?arjismgaqo‘yilgankuchnibirnuqtadanikkinchinuqtaparallelko‘chirsa,kuchqandayo‘zgaradi?96,11Kb.6o'qib3-seminarPortlashvayong’ingaxflibo’lganishlabchiqarishxonalarinigsinflanishiSollarBinolarniloyihalashvakonstruktivechimqabulqilishdayong‘inxfsizliginita’minlash?12,79Kb.1o'qibMzu:O’spirinlikdridakommunikativkompitentlikningrivojlanishiReja:KirishIbob.O’spirinlikdrihaqidaKompitentlikningo’spirinshaxsihayotidatutgano’rni68,92Kb.12o'qib9-amaliymashg’ulotTelefon”ko‘rgazmaliquroliniyasashtexnologiyasiBoshqarangdikartonolinib,30x10smo‘lchamditelefontrubkasishaklidaqirqibolinadi17,68Kb.1o'qib5gdevelopmentwithmatlabtechnologyandDesignGpprelease15specification.Now,avarietyofindustryplayers,includingnetworkequipmentvendors5,83Mb.23o'qibЎзбекистонреспубликасинингєонуни57,5Kb.6o'qibЎзбекистонреспубликасинингєонуни51,5Kb.5o'qibNeftniqaytaishlashkimyoviytexnologiyasiMzu:Yonilg’inigidrodesulfirizatsiyaqilishjarayoningquvvati440mingt/yilbo’lgantexnologiyasiniloyhalash0,95Mb.8o'qibKondensatorlarvaularningturlarinio’rganishKondensatorlarsig’iminixisoblashKondensatorlarniketma-ketulandaumumiysig’imnihisoblashgadoirmasalalaryechish13,66Kb.1o'qibAlgoritmlarniloyihalash”fanidan310,27Kb.1o'qibAlgoritmlarniloyihalash”fanidan208,84Kb.1o'qibO’zbekistonrespublikasioliyvao’rtamaxsusta’limvazirligiajiniyoznomidinukusdlatpedogikainstituti31,71Kb.1o'qibTarixuqitishmetodikasiningshakllanishivatakomillashibborishirejaShurolarhukmronligidridavaMustakilO’zbekistondatarixfanivauniukitilishiningtahlili72Kb.2o'qibLaboratoriyaishi№4mzu:disolverbilanamaliytanishuvShakljixatidanturlikо‘rinishdixomashyolarnixoda,yog‘ochtilishdanchikkankoldik399,58Kb.1o'qibҚЎНҒирот-мўйноқавтомобильйўлимисолидаTurarjoyfondininghisobi,axoliningvamadaniy-maishiyxizmatkursatishmuassasalariningsoni1,63Mb.1o'qibДляобозначениясовокупностиметодовобнаружениявданныхдоступныхдляинтерпретации,ранеенеизвестных,нетривиальныхипрактическиполезныхзнаний,необходимыхдляпринятиярешенийDataMining–этоанализданных,этособирательноеназваниедляобозначениясовокупностиметодовобнаружениявданныхдоступныхдляинтерпретации,ранеенеизвестных,нетривиальныхипрактическиполезныхзнаний15,78Kb.1o'qibKartografiya–tabiatvajamiyatdivoqeavaxodisalarningjoylashishinivaularo’rtasidio’zarobog’liqligini,hamdaularningxususiyatlarini,vaqto’tishibilano’zgarishiniKartalarmzusi(mazmuni)bo‘yichaquyidiikkiyirikguruhga,ya’niumumgeografikvamzulikartalargabo‘linadi3,35Mb.15o'qibModembuulanishgaimkonberuvchialoqamoslamasitelefonliniyalari,kabellar,koaksiyalkabellaryokitolalarorqalima'lumotlarniuzatishorqalikompyuterlarvaInterneto'rtasida0,96Mb.8o'qibРадиационхавфсизликрадиационмедицина0,66Mb.1o'qibTabiatdaturlitumanmoddalarningko‘pligigaqaramay,faqatikkiturdielektrZaryadlariipakkaishqalanganshishadahosilbo‘lganzaryadlargashishadahosil14,53Kb.1o'qib9-ma’ruza:Erituvchilarulargaqо‘yiladigantalablar.RejaPolistirol–xloroform,toluol,tetridrofuran,dioksan,butilatsetat,murakkab341,71Kb.5o'qibDizaynsan’atinio’qitishusullariКаландароваКароматannotatsiyaMazkurmuammonio’rganishjarayonidaizlanishobyektivapredmeti,ishchifarazvaizlanishvazifalarianiqlandi0,94Mb.12o'qib1-мавзу.Инсонижтимоийишобъективасубъектисифатида36,22Kb.11o'qibMicrosoftPowerPointMicrosoftOfficeningbirqismihisoblanadivaMicrosoftWindows,macostizimlaridaishlashimkoniyatigaEGA.PowerPointdayaratilgantaqdimotlarproyektoryordamidakattaekranlardayokikattaoʻlchamlitelevizionekranlardakoʻrishga0,93Mb.1o'qibInflatsiyariskiInflatsiyarisklaritashqiriskhisoblanib,ungata’sirqilishimkoniyatlarijudakichikbo‘ladi.Inflatsionriskmoliyiyrisklarnitarkibiyqismibo‘lib,boshqarisklardanajratilgantartibdabo‘lishigaqaramayinvestitsion,bank2,38Mb.1o'qibҲарбийтехникаларнипайвандлашорқалиқайтатиклашмавзулариниинтерфаолметодларёрдамидаўҚитиш«Қомусийлуғат»дашунгаяқинизоҳберилади,лекинунибирмунчакенгроқёритади:«Фансифатидатехнологиянингвазифасиҳартомонламасамараливатежамлиишлабчиқаришжараёнларинианиқлашваамалиётдаунданфойдаланишмақсадидафизика,кимё187,89Kb.2o'qibMzu:SezgiorganlariUchtepatuman229-maktabo‘qituvchisiNarbayevaF.K.SezgiorganlariMarkaziynervsistemasigatashqivaichkimuhitdasodirbo‘libturadiganbarchajarayonlarto‘g‘risidaaxborotkelibturadi3Mb.1o'qibMa'lumotlarbazasimualliflikhuquqibilanhimoyalangan©2023ma'muriyatigamurojaatqiling Boshsahifadlatuniversitetita’limvazirligiaxborottexnologiyalarizbekistonrespublikasimaxsusta’limguruhtalabasinomiditoshkentO’zbekistonrespublikasio’rtamaxsustoshkentaxborottexnologiyalariuniversitetixorazmiynomididlatpedogikarivojlantirishvazirligipedogikainstitutiЎзбекистонреспубликасиtashkiletishvazirligimuhammadhaqidatushunchaтаълимвазирлигиtoshkentdlatrespublikasiaxborotkommunikatsiyalarinirivojlantirishO'zbekistonrespublikasiмахсустаълимvazirligitoshkentfanidantayyorlansaqlashvazirligibilanishlashToshkentdlatIshdanmaqsadfanidanmustaqilsog'liqnisaqlashuzbekistancoronirusrespublikasisog'liqnicoroniruscovidkoroniruscovidvazirligikoroniruscovidvaccinationrisidasertifikatqarshiemlanganliksertifikatministryvaccinationcertificatehaqidaumumiymatematikafakultetio’rtata’limfanlarfakultetBosh sahifaipedogikauniversitetiishlabchiqarishmoliyainstitutifaniningpredmeti

साइट:Bosh sahifaरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट