Yangi texnologiyalar markazining rasmiy axborot resursi

  • 2022-01-10संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
Yangi texnologiyalar markazining rasmiy axborot resursi
  • वेबसाइट का पता:e-imzo.uz
  • सर्वर आईपी:89.236.209.82
  • स्थल का वर्णन:

डोमेन नाम:e-imzo.uzमूल्यांकन

के बारे में 500~20000

डोमेन नाम:e-imzo.uzबहे

42

डोमेन नाम:e-imzo.uzअच्छा या बुरा

वेबसाइट:Yangi texnologiyalar markazining rasmiy axborot resursiतौल

2

वेबसाइट:Yangi texnologiyalar markazining rasmiy axborot resursiIP

89.236.209.82

वेबसाइट:Yangi texnologiyalar markazining rasmiy axborot resursiसामग्री

YangitexnologiyalarmarkaziningrasmiyaxborotresursiАsosiyElektronimzoolishHujjatlarElektronimzohaqidaQoʼllanmalarРусскийАrizatopish/tasdiqlashKabineYangi texnologiyalar markazining rasmiy axborot resursitElektronkalitbilankirishParolnialmashtirish×АrizanitopishQidirish×OddiykirishMobiltelefonraqami+998RasmdikodnikiritingTasdiqlashkoditelefongayuborildi********XXXXTasdiqlashkodiKodniqaytayuborishSizgayuborilganSMSxabar60sekunddakeladiKirishTasdiqlash×Toʼlovtiziminitanlang×OʼzingizniSTIRvabankkartamaʼlumotlarinikiritingToʼlovniamalgaoshirishuchun«SMS-xabar»xizmatiniyoqishzarur.Xizmatniyoqishboʼyichabatafsiluzcard.uz.JismoniyshaxsSTIR/JSHSHIRToʼlov(jismoniyshaxslaruchun-engkamishxaqining7%,yuridikshaxslaruchun-engkamishxaqining10%)KartaraqamiАmalqilishmuddati0102030405060708091011122021202220232024202520262027202820292030DometishtugmasinibosishorqaliSizommiyoffertashartlarigaroziligingiznitasdiqlaysiz.Dometish×ToʼlovSTIRegasiTekshirishkoditelefonraqamigayuborildi:OrqaToʼlash×STIRingiznikiritingvabankkartaturinitanlangJismoniyshaxsSTIR/JSHSHIRToʼlov(jismoniyshaxslaruchun-engkamishxaqining7%,yuridikshaxslaruchun-engkamishxaqining10%)BankkartasituriUZCARDHUMODometishElektronkalitnionlaynolishАrizayuborishMobililovaorqaliimzolashElektronkalitolishHujjatlarnihimoyalashElektronkalitolishMualliflikhuquqiElektronkalitolishYuridikkuchgaegaElektronkalitolishElektronkalitniquyidichaolishmumkinOnlaynOddiyusulElektronkalitsertifikatiniolishuchunsoʼrovnomatoʼldiringvapasportnusxasinihamdapasportboshsahifasibilantushganselfisuratnibiriktiringАrizashaklinitoʼldiringQoʼllanmaElektronraqamliimzokalitiuchunto‘lovnibankkassalariyokiquyidito‘lovtizimlaridanbiriorqaliamalgaoshiring:payme,click,upay,paynetSertifikattayyorligiboʼyichaSMSxabarniolgandansoʼng,e-imzo.uzsaytidaarizanitopingElektronkalitsertifikatiniolganligingiznitasdiqlangvakompyutergayuklabolingEngkamishxaqining7%miqdoridisummaniquyidichatoʼlang.PasportvafleshkaniolishkerakElektronkalitsertifikatiniolganligingiznitasdiqlangvakompyutergayuklabolingERInieksterritorialtamoyilboʼyicha,yaʼniistalganhududdiDlatxizmatlarimarkazlariorqaliolishmumkin.ElektronkalitniboshqarishSertifikatnibekorqilishSertifikatnibekorqilishquyidisabablarboʼyichaqilinadi:UchinchitomonelektronimzoingizgaegaboʼlganholdaMaʼlumottashuvchiqurilmangizyoʼqolganyokibuzilgantaqdirdaSertifikatnivaqtinchatoʼxtatishYopiqkalitegasitomonidanarizakelibtushganholatlarda,sertifikatmaʼlummuddatgatoʼxtatiladiSertifikatnitiklashVaqtinchatoʼxtatilgansertifikatniarizaasosidaamalqilishinitiklashmumkinERInieksterritorialtamoyilboʼyicha,yaʼniistalganhududdiDlatxizmatlarimarkazlariorqaliolishmumkin.ElektronraqamliimzoxaqidaElektronkalitningyangiformatiXfsizliktalablaridankelibchiqib,elektronkalitningyangikonteynerkoʼrinishida*.pfxfaylidaberiladi.Ushbufaylgapin-kod(parol)qoʼyiladi.ElektronkalitsertifikatiElektronraqamliimzosertifikatihujjatimzolanganvaqtnianiqlashvauningyuridikmaqominitasdiqlashuchunjudamuhim.ElektronkalitdanfoydalanishElektronraqamliimzokalitlariniishlatishuchunmaxsusE-imzomodulidanfoydalanishmumkin.Ushbumodulnikompyutergayuklabolishniunutmang.Yangitexnologiyalarmarkaziningrasmiyvebsayti–elektronraqamliimzoolishuchunarizalarniqabulqilish,ro‘yxatgaolishmarkaziningaxborotvositalariyordamidaochiqvayopiqkalitlariniyaratishuchunhamdaelektronraqamliimzosertifikatlariniboshqarishuchunmo‘ljallanganaxborotresursi.Ushuresursningmobilversiyasimjudemas.QoʼllanmalarQoʼllanmaElektronraqamliimzosertifikatinimasofadanturibolishimkoniyatidanfoydalanishuchunElektronkalitolishuchunarizanikoʼchiribolishАrizadoc|pdfE-IMZOyuklashE-imzobrauzerivamoduliniyuklashQoidalarElektronraqamliimzokalitlaridanfoydalanishvasaqlashuchunE-imzomodulinioʼrnatishE-imzomodulinitoʼgʼrioʼrnatishuchunyoʼriqnomabilantanishingToʼlashERIParoliniolishTokenParoliniolishSertifikatlarreestriE-IMZOBrauzerE-IMZO-v3.40.1dlya:Аrxivparoli:WindowsXPWindows7,8,10E-IMZO-v4.42(USB-token):Аrxivparoli:Windows(УстановщиксJRE)ВозможноложноесрабатываниеантивирусногоПО.СледуетдобавитьисключающееправилоWindows(РучнаяустановкабезJRE)(дляпродвинутыхпользователейиадминистраторов)LinuxиMacOS(РучнаяустановкабезJRE)(дляпродвинутыхпользователейиадминистраторов)e.imzo.label.reestr.ecp=ElektronkalitlarreestriSertifikatlarreestriYangiliklarXizmatlarvatariflarHujjatlarMarkazxaqidaLoyihaxaqidaBogʼlanishuchunvarstepOne=function(){window.location.href='/getting/step-1';};varopenInstruction=function(){window.open('dls.yt.uz/e-imzo/instruction_online_ecp_uz.pdf','_blank');};varopenLinkBlank=function(url){window.open(url,'_blank');};varcurrent_profile_from_system="";varcurrent_profile_from_environment="Production";$(function(){varpath=window.location.href;if(path.substring(path.lastIndexOf('/'))=='/#pay'){$('#modal-choose-payment').modal('show');}if(path.substring(path.lastIndexOf('/'))=='/#remindpassword'){$('#modal-login-ecp').modal('show');}$('#taba').click(function(e){e.preventDefault()$(this).tab('show');$('#taba').removeClass('active');$(this).addClass('active');});$('#taba:first').tab('show');toastr.options={"closeButton":true,//"debug":true,"positionClass":"toast-top-right","onclick":null,"showDuration":"1000","hideDuration":"1000","timeOut":"5000","extendedTimeOut":"1000","showEasing":"swing","hideEasing":"linear","showMethod":"fadeIn","hideMethod":"fadeOut"}});×ElektronkalitbilankirishЭЦПKalitnitanlangKalitTizimningtoʼgʼriishlashiuchunE-IMZO(30Megabayt)moduliniyokiE-IMZObrauzerini(60Megabayt)oʼrnatishingizkerak.E-IMZOdasturiniyuklabolishDIQQАT!АdministratornomidanE-IMZOmodulinioʼrnating.E-IMZOmodulinioʼrnatishboʼyichakoʼrsatmalarbilanbuyerdatanishishingizmumkin.RasmdikodnikiritingERIParoliniolishKirish×ParolnialmashtirishKalitnitanlangKalitTizimningtoʼgʼriishlashiuchunE-IMZO(30Megabayt)moduliniyokiE-IMZObrauzerini(60Megabayt)oʼrnatishingizkerak.E-IMZOdasturiniyuklabolishDIQQАT!АdministratornomidanE-IMZOmodulinioʼrnating.E-IMZOmodulinioʼrnatishboʼyichakoʼrsatmalarbilanbuyerdatanishishingizmumkin.Parolnialmashtirishvarlang='uz';varEIMZO_MAJOR=3;varEIMZO_MINOR=27;varwarnPasswordChanged='Yangiparoloʼrnatildi.';varerrorWrongPassword='Parolnotoʼgʼri.';varerrorCAPIWS='E-IMZOgaulanishdaxatolik.EhtimolsizdaE-IMZOmoduliyokiE-IMZObrauzerioʼrnatilman.';varerrorBrowserWS='BrauzerWebSockettexnologiyasiniqoʼllab-quvvatlamaydi.Engsoʼnggibrauzernioʼrnating.';varerrorEnterCaptcha="Rasmdisonlarxatokiritilgan";varerror="Xato";varsuccess="Muvaffaqiyatli";varerrorConnectToServer="errorConnectToServer";varinvalidPasswordOrKeyDestroyed="invalidPasswordOrKeyDestroyed";×TokenParoliniolishRasmdikodnikiritingSTIR/JShShIRTokenTokennitanlangKalitTokenParoliniolishvarfindApplication=function(){varhandleFindApp=function(){varform=$('#findapp_form');varerror=$('.alert-danger',form);varsuccess=$('.alert-success',form);form.validate({doNotHideMesse:true,//thisoptionenablestoshowtheerror/successmessesontabswitch.errorElement:'span',//defaultinputerrormessecontainererrorClass:'help-block',//defaultinputerrormesseclassfocusInvalid:false,//donotfocusthelastinvalidinputrules:{application_id:{required:true,digits:true},application_captcha:{required:true}},invalidHandler:function(event,validator){//displayerroralertonformsubmitsuccess.hide();error.show();scrollTo(error,-200);},highlight:function(element){//hightlighterrorinputs$(element).closest('.form-group').addClass('has-error');//seterrorclasstothecontrolgroup},success:function(label){label.closest('.form-group').removeClass('has-error');label.remove();},errorPlacement:function(error,element){error.insertAfter(element);},submitHandler:function(form){$.ajax({type:'post',url:'/find/application',dataType:'json',data:{application_id:$('#application_id').val(),application_captcha:$('#application_captcha').val()},beforeSend:function(){$("#findapp_submit").button('loading');},success:function(data){if(data.success){window.location.href="/find/application";}else{toastr["error"](datYangi texnologiyalar markazining rasmiy axborot resursia.messe,"Xato");}$('#yur_captcha').val('');loadCaptcha();},error:function(jqXHR,exception){toastr['error']("HTTPStatus"+jqXHR.status,"Xato");$('#application_captcha').val('');loadCaptcha();}}).always(function(){$("#findapp_submit").button('reset');});}});};return{init:function(){handleFindApp();}};}();vartimer=null;functionresetUsualForm(){$("#usual_form").show();$("#usual_from_submit").show();$("#usual__phone").val('');$("#usual_confirm").hide();$("#usual_confirm_submit").hide();}functionresetEcpForm(){$("#ecp_captcha").val('');}functionloginUsualBytin(tin){$.ajax({type:'post',url:'/login/usual/bytin',dataType:'json',data:{tin:tin},beforeSend:function(){//$(this).button('loading');},success:function(data){if(data.success){window.location.href=Yangi texnologiyalar markazining rasmiy axborot resursi"/cabinet/main";}else{toastr["error"](data.messe,"Xato");}},error:function(jqXHR,exception){toastr['error']("HTTPStatus"+jqXHR.status,"Xato");}}).always(function(){//$(this).button('reset');});}functiongetListbyMobile(){$.ajax({type:'post',url:'/login/usual/list',dataType:'json',beforeSend:function(){$("#usual_confirm_submit").button('loading');},success:function(data){$("#usual_confirm").hide();$("#usual_list").html("");$.each(data,function(index,item){$("#usual_list").append(""+"STIR:"+""+item.tin+""+""+""+"Kalitnomi:"+""+item.subjectName+""+""+""+"Аmalqilishmuddati:"+""+item.validFrom+"-"+item.validTo+""+""+""+"Kirish"+"");});},error:function(jqXHR,exception){toastr['error']("HTTPStatus"+jqXHR.status,"Xato");}}).always(function(){$("#usual_confirm_submit").hide();});}$('#usual_confirm_submit').click(function(){varcode=$('#usual_code').val();vartext="";if(code==''||code==null){text=text+"Maxfiykodkiritilmadi.";}if(!$.isNumeric(code)){text=text+"Kodsonlardaniboratboʼlishikerak.";}if(code.length!=6){text=text+"Kod6xonalisondaniborat.";}if(text==""){$.ajax({type:'post',url:'/login/usual/confirm',dataType:'json',data:{code:code},beforeSend:function(){$("#usual_confirm_submit").button('loading');},success:function(data){if(data.success){if(data.messe==='one'){window.location.href="/cabinet/main";}elseif(data.messe==='many'){getListbyMobile();}}else{toastr["error"](data.messe,"Xato");}},error:function(jqXHR,exception){toastr['error']("HTTPStatus"+jqXHR.status,"Xato");}}).always(function(){$("#usual_confirm_submit").button('reset');});}else{toastr["error"](text,"Xato");}});$('#usual_resend_code').click(function(){$.ajax({type:'post',url:'/login/resend/confirm/code',dataType:'json',data:{},success:function(data){if(data.success){toastr["success"](data.messe,"Muvaffaqiyatli");usualcountDown();$('#usual_timerMsg').show();$('#usual_resendMsg').hide();}else{toastr["error"](data.messe,"Xato");}},error:function(jqXHR,exception){toastr['error']("HTTPStatus"+jqXHR.status,"Xato");}});});functionusualcountDown(){if(timer!==null){clearTimeout(timer);}$('#usual_timerMsgspan').html('60');varsec=$('#usual_timerMsgspan').text();timer=setInterval(function(){$('#usual_timerMsgspan').text(--sec);if(sec==0){$('#usual_timerMsg').hide();$('#usual_resendMsg').show();clearInterval(timer);}},1000);}varloginUsual=function(){varhandleLogin=function(){varform=$('#usual_form');varerror=$('.alert-danger',form);varsuccess=$('.alert-success',form);form.validate({doNotHideMesse:true,//thisoptionenablestoshowtheerror/successmessesontabswitch.errorElement:'span',//defaultinputerrormessecontainererrorClass:'help-block',//defaultinputerrormesseclassfocusInvalid:false,//donotfocusthelastinvalidinputrules:{usual__phone:{required:true,digits:true,minlength:9},usual_captcha:{required:true}},invalidHandler:function(event,validator){//displayerroralertonformsubmitsuccess.hide();error.show();scrollTo(error,-200);},highlight:function(element){//hightlighterrorinputs$(element).closest('.form-group').addClass('has-error');//seterrorclasstothecontrolgroup},success:function(label){label.closest('.form-group').removeClass('has-error');label.remove();},errorPlacement:function(error,element){error.insertAfter(element);},submitHandler:function(form){$.ajax({type:'post',url:'/login/usual',dataType:'json',data:{usual__phone:$('#usual__phone').val(),usual_captcha:$('#usual_captcha').val()},beforeSend:function(){$("#usual_submit").button('loading');},success:function(data){if(data.success){$("#usual_phoneLastNumber").html("********"+data.id);$("#usual_form").hide();$("#usual_from_submit").hide();$("#usual_confirm").show();$("#usual_confirm_submit").show();$("#usual_code").val("");usualcountDown();}else{toastr["error"](data.messe,"Xato");}$('#usual_captcha').val('');loadCaptcha();},error:function(jqXHR,exception){toastr['error']("HTTPStatus"+jqXHR.status,"Xato");$('#usual_captcha').val('');loadCaptcha();}}).always(function(){$("#usual_submit").button('reset');});}});};return{init:function(){handleLogin();}};}();$(function(){loginUsual.init();$("#usual_form").show();$("#usual_from_submit").show();$("#usual_confirm").hide();$("#usual_confirm_submit").hide();});$(function(){loadCaptcha();findApplication.init();});

साइट:Yangi texnologiyalar markazining rasmiy axborot resursiरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट