Онлайн НКМ

  • 2022-01-10संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
Онлайн НКМ
  • वेबसाइट का पता:ofd.uz
  • सर्वर आईपी:213.230.67.208
  • स्थल का वर्णन:

डोमेन नाम:ofd.uzमूल्यांकन

के बारे में 5000~500000

डोमेन नाम:ofd.uzबहे

584

डोमेन नाम:ofd.uzअच्छा या बुरा

सभी चीजों का निर्माण। समृद्धि का हाथी

वेबसाइट:Онлайн НКМतौल

2

वेबसाइट:Онлайн НКМIP

213.230.67.208

वेबसाइट:Онлайн НКМसामग्री

ОнлайнНКМТел:(71)202-32-32Электронпочта:info@yt.uzҲисобнитекширишУЗБУзбРусАсосийРеестр-ТХКМ-Онлайн-НКМ-Виртуалкасса-МаркетплейсКэшбэкМаркетплейсМаълумотлар-Ҳужжатлар-Янгиликлар-Онлайн-НКМ-Виртуалкасса-Дастурийвоситалар-Савол-жавоб-Ҳисобнитекшириш-Реестрдантекшириш-Кафилликшартномаси-ҚўлланмаБоғланишИнтеграцияОнлайн-НКМФискалмодулгабоғланишимкониятигаэгабўлган,фискалҳужжатларниДавлатсолиққўмитасигаонлайнрежимидаузатишнитаъминловчивақоғозгачопэтувчиэлектронҳисоблашмашиналари,бошқақурилмаларвауларнингкомплекслари.БатафсилВиртуалкассОнлайн НКМаФискалмодулгабоғланишимкониятигаэгабўлган,фискалҳужжатларниҳосилқилОнлайн НКМувчиваҳосилқилинганфискалҳужжатларнифискалмаълумотлароператоригареалвақтрежимидаузатишнитаъминловчи,чекларниқоғозгачопэтишёкиуларниэлектроншаклдаюборишфункциясигаэгабўлгандастуриймаҳсулотвауларнингкомплекслари.БатафсилФискалмодулМахсусдастуриймаҳсулотўрнатилганфискалмодулучунреквизитларБатафсилХизматларФМОтизимидакўрсатиладиганфойдалихизматларРеестрОнлайн-НКМёкивиртуалкассаишлабчиқарувчилариёкиуларнингваколатливакилларимаҳсулотларинидавлатреестригакиритишТехникхизматкўрсатишмарказиОнлайн-НКМёкивиртуалкассаларнингузлуксизватўғриишлашинитаъминловчиташкилотсифатидарўйхатданўтказишЧекларниқабулқилишвасақлашФискалмодулларданкелувчичекларниузлуксизқабулқилишвасақлашЧекларнитекширишИстемолчиларгасавдошахобчаларитомонидантақдимқилинганчекларнисолиқбазасидантекширишЧеклартарихиҲарбиристеъмолчигатегишличекларнишахсийкабинетидасақлабборишвашунгаасосантурлистатистикмаълумотларнитақдимэтишТехниккўмакФМОтизимидаюзагакелганмуаммолар,тушунмовчиликларватаклифларучундоимийтехникқўллаб-қувватлашмаркази.ЮтуқлиўйинларОнлайн-НКМёкивиртуалкассаорқаличекяратишвафискалмодулгаузатишФискалмодултомониданФМОгажўнатишОФДтомониданчекстатусинибелгилашИстеъмолчитомониданчекнитекширишварўйхатгаолишРўйхатгаолинганчекларбўйичаютуқлиўйинларўтказишБатафсилФойдалиҳаволалар-Онлайн-НКМреестри-Виртуалкассареестри-ТХКМреестри-Ягонаидентификациялаштизими-ЭлектронрақамлиимзоЯнгиликларгаобунабўлинг!Фойдалимаслаҳатларвақимматлиманбаларучунэлектронпочтахабарномамизгаобунабўлинг!©2021Ofd.uz-Барчаҳуқуқларҳимояланган|Сайтмуаллифи"Янгитехнологиялар"илмий-ахборотмаркази(function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)};m[i].l=1*newDate();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)})(window,document,"script","mc.yandex.ru/metrikaОнлайн НКМ/t.js","ym");ym(,"init",{clickmap:true,trackLinks:true,accurateTrackBounce:true});setInterval(function(){GetCountTickets();},);

साइट:Онлайн НКМरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट