soliqservis.uz

  • 2022-01-10संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
soliqservis.uz
  • वेबसाइट का पता:soliqservis.uz
  • सर्वर आईपी:217.29.112.228
  • स्थल का वर्णन:

डोमेन नाम:soliqservis.uzमूल्यांकन

के बारे में 500~20000

डोमेन नाम:soliqservis.uzबहे

569

डोमेन नाम:soliqservis.uzअच्छा या बुरा

पाना और खोना। अंशुन के लिए मुश्किल भयंकर

वेबसाइट:soliqservis.uzतौल

3

वेबसाइट:soliqservis.uzIP

217.29.112.228

वेबसाइट:soliqservis.uzसामग्री

soliqservis.uzERIorqalikirish×KalitingiznitanlangДлякорректнойработысистемынеобходимоустановитьмодульE-IMZO(30Мегабайт)илиБраузерE-IMZO(60Мегабайт)СкачатьПОE-IMZOВНИМАНИЕ!УстановитемодульE-IMZOотимениАдминистратора.ОзнакомитьсясинструкциейпоустановкемодуляЕ-IMZOможноздесь.Kalitnitanlashdanoldinelektronraqamliimzonikompyutergaulanganligigaishonchhosilqiling.Elektronraqamliimzodanboshqashaxsfoydalanishigayo‘lqo‘ymangВходВходВходсUSB-tokenВходсUSB-tokenYANGILIKLARTARIFLARBUQANDAYISHLAYDI?IMKONIYATLARTIZIMHAQIDAРусскийKIRISHRO‘YXATDANO‘TISHYANGITIZIMGAO‘TISHO‘zbekistonRespublikasiDlatSoliqQo‘mitasihuzuridi“Soliqservis”Dlatunitarkorxonasi“Soliqservis.uz”elektronhujjataylanishiningtomatlashtirilganaxborottizimiElektronraqamliimzovaboshqavositalardanfoydalanganholdahamkorlaro‘rtasidatovar-moddiyboyliklarniolishuchunelektronhisobvaraq-faktura,tovartransportyukxativaishonchnomalarbilanyuridikahamiyatgaegabo‘lganhujjatalmashinuvijarayoninitashkilqilamizVIDEONIKO‘RISHTariflarTijorattaklifiniyuklabolishLisenziyaniyuklabolish"Soliqservis.uz"saytidaishlashniboshlashuchunqog‘ozdashartnomatuzishshartemas.Elektronraqamliimzoyordamida"Soliqservis.uz"saytigakirib,ommiyofertaniqabulqilishkifoyaqiladi..Rates_logo{width:100px;height:100px;margin:15px;}.Rates_container{display:flex;flex-wrap:wrap;justify-content:center;align-items:center;align-content:center;}.Rates_block{width:250px;height:320px;margin-left:25px;margin-right:25px;}.Rates_title{font-family:Arial,"HelveticaNeue",Helvetica,sans-serif;font-size:30px;font-weight:bold;color:#C;text-align:center;}.Rates_subtitle{font-family:Arial,"HelveticaNeue",Helvetica,sans-serif;font-size:18px;font-weight:bold;color:#;text-align:center;}.Rates_name{width:250px;height:50px;background:#;font-family:Arial,"HelveticaNeue",Helvetica,sans-serif;font-size:32px;font-weight:bold;color:#FFFFFF;text-align:center;border-radius:12px;}.Rates_description{color:#0A186B;display:flex;align-items:center;width:250px;height:270px;text-align:center;font-family:Arial,"HelveticaNeue",Helvetica,sans-serif;font-size:20px;font-weight:bold;border-radius:45px;background:#FCFCFC;box-shadow:inset-2px-2px2px0rgba(0,0,0,.2),inset2px2px2px0rgba(255,255,255,0.2);}Soliqservis.uzorqaliEHFlarnijo‘natingSoliqservis.uz–Sizuchunqulaybo‘lganelektronhisobvaraq‑fakturaxizmati.Sizgaquyidiyangitariflarnitaklifqilamiz.QulayYuborishnarxi276so‘m(QQSbilan)harbirhujjatuchunYANGILIKLARTizimdiso‘nggiyangiliklarTizimnibosqichma-bosqichamalgaoshirishDlatsoliqqo‘mitasitomonidanO‘zbekistonRespublikasidahujjatlaraylanishijarayonidaelektronhisobvaraq-fakturalarnibosqichma-bosqichjoriyqilishbo‘yichaishlarolibborildi.VazirlarMahkamasining2018yil15oktyabrdi807-sonliqarorigamuvofiq,ToshkentviloyatiningChirchiqshahri,NoiyvaSirdaryoviloyatlaridajoylashganbarchatadbirkorliksub'ektlariuchunelektronhisobvaraq-fakturalardanfoydalanishtartibimajburiyhisoblanadi.6oktyabrbatafsilTizimrivojlanishiningboshlanishiO‘zbekistonRespublikasiPrezidentiningPQ3802-sonliqarorigamuvofiqelektronhisobvaraq-fakturalarnihisobgaolishtiziminiishlabchiqishvajoriyqilishbo‘yichaishlarolibborilmoqda.Soliqservis.uztizimidaelektronhisob-fakturalarnishakllantirishvaalmashinuvijarayoni2020yil1-chorakdomidakontrentlaruchunbepul.26iyunbatafsilbarchayangiliklarbarchayangiliklarQO‘LLANMAFoydalanishbo‘yichaqo‘llanmaUshbuqo‘llanmada"Soliq-servis"dlatunitarkorxonasiveb-sayti(bundanbuyonmatndasoliqservis.uz)orqalikontrentlaro‘rtasidielektronhisob-fakturalarnihujjatalmashinuvitizimidiasosiyharakatlaritasvirlangan.Iltimos,yuklabolingvatanishing.Soliqservis.uztizimi–buelektronhisob-fakturalarvaishonchnomalarniyaratish,jo‘natish,qabulqilish,imzolashvasaqlashningqulayusulidir.BUQANDAYIShLAYDIBuqandayishlashinibilibolingERIkalitidanfoydalanibro‘yxatdano‘tingvashaxsiykabinetgakiringHisob-fakturaniyaratishuchunkeraklima'lumotlarnito‘ldiringHisob-fakturamahsulotyokixizmatniqo‘shingvamijozgayuboringIMKONIYaTLARBizningtizimimkoniyatlariHujjatalmashinuvijarayonisoddaHujjatalmashinuvixfsizHisobotlarvayuklamalarFoydalanuvchilarniqo‘llab-quvvatlaydiHujjatalmashinuvijarayonisoddaElektronhisob-fakturalarnituzishvabirnechadaqiqalardauzoqmasofadajoylashganhamkorlargahamjo‘natishimkoniyatiniyaratadivaSizgayordamberadiIshoqiminingxfsizligiElektronhisob-fakturalarERIyordamidashifrlanganshakldavahimoyalanganaloqakanallariorqalijo‘natiladivaqabulqilinadiHisobotlarvayuklamalarKelajakda"Soliqservis.uz"foydalanuvchilargatizimdanfoydalanganholdahisobotlarniyuklashvatizimorqalisoliqhisobotlarinishakllantirishimkoniniyaratadiFoydalanuvchilarniqo‘llab-quvvatlash"Soliqservis.uz"tizimidanfoydalanishdayuzakeladigansollarbo‘yicha712023282yoki1198qisqatelefonraqamlariorqalibog‘lanishingizmumkinBOG‘LANISHBizbilanbog‘lanish!(+998 71) 202 32 821198qisqaraqamservis@soliq.uzToshkentsh.,Muqimiyko‘chasi,166-uyPokazat'nakarteRekvizitlar“Soliq-servis”DUK,STIR:202 530 465,OKED,H/r:2021 0000 4037 6881 4033ATBKapitalbank(MFO:)YANGILIKLARBUQANDAYISHLAYDI?IMKONIYATLAROMMIYOFERTAREGLAMENTTARIFLARTIZIMHAQIDAMIJOZLARNIQO‘LLAB-QUVVATLASH(998soliqservis.uz)7120232821198servis@soliq.uzBIZNIIJTIMOIYTARMOQLARDAKUZATING.input-field{width:460px;}#overlay{position:absolute;top:0;bottom:0;background:#999;width:100%;height:100%;opacity:0.8;z-index:100;display:none;}#popup{position:absolute;top:50%;left:50%;background:#fff;width:680px;height:600px;margin-left:-350px;/*Halfthevalueofwidthtocenterdiv*/margin-top:-300px;/*Halfthevalueofheighttocenterdiv*/z-index:200;display:none;}#qrcode{margin-left:100px;margin-top:10px;}#qrcodeimg{margin:auto!important;}div.popupcontrols{text-align:center;}ХЕШотпечатокОтсканируйтеQR8209;кодспомощьюE8209;ImzoliteСкачатьинструкциюvarerrorTimeout='Времяистекло';varoverlay_el=document.getElementById("overlay");varpopup_el=document.getElementById("popup");varqrcode_el=document.getElementById("qrcode");varhash_part1=document.getElementById("hash1");varhash_part2=document.getElementById("hash2");varhash_part3=document.getElementById("hash3");varhash_part4=document.getElementById("hash4");varprogressbar_el=document.getElementById("progressbar");varSITE_ID="4fb0";vareim=newEIMZOMobile(SITE_ID,qrcode_el);varshowQRcode=function(text_hash){progressbar_el.value=0;hash_part1.innerText=text_hash.substring(0,15);hash_part2.innerText=text_hash.substring(16,31);hash_part3.innerText=text_hash.substring(32,47);hash_part4.innerText=text_hash.substring(48,63);overlay_el.style.display='block';popup_el.style.display='block';$('*').tooltip('disable');};varhideQRcode=function(){overlay_el.style.display='none';popup_el.style.display='none';};varcheckSignStatus=function(documentId,acceptedCallback){$.ajax({url:'/faktura/uz/dsvs/checkstatus',processData:true,type:"POST",data:{documentId:documentId},success:function(response){if(response.Success){acceptedCallback(true,response.Reason,response.Data);}else{varpv=progressbar_el.value;pv++;progressbar_el.value=pv;if(pv>=33){acceptedCallback(false,errorTimeout,null);}else{setTimeout(function(){checkSignStatus(documentId,acceptedCallback);},3000);}}},error:function(response){acceptedCallback(false,response,null);}});};varsignWithEImzoMobile=function(text,successCallback,failCallback){$.ajax({url:'/faktura/uz/dsvs/setmobile',processData:true,type:"POST",data:{'dataB64':Base64.encode(text)},success:function(response){if(response.Success){vardocument_id=response.Data;console.log("document_id:"+document_id);vartext_hash=eim.makeQRCode(document_id,text);console.log("text_hash:"+text_hash);showQRcode(text_hash);setTimeout(function(){checkSignStatus(document_id,function(success,messe,pkcs7){if(success){hideQRcode();successCallback(pkcs7);}else{hideQRcode();failCallback(messe);}});},3000);}else{failCallback(response.Reason);}},error:function(response){failCallback(response);}});};varEIMZO_MAJOR=3;varEIMZO_MINOR=37;varerrorCAPIWS='ОшибкасоединениясE-IMZO.ВозможноуваснеустановленмодульE-IMZOилиБраузерE-IMZO.';varerrorBrowserWS='БраузернеподдерживаеттехнологиюWebSocket.Установитепоследнююверсиюбраузера.';varerrorUpdateApp='ВНИМАНИЕ!!!УстановитеновуюверсиюприложенияE-IMZOилиБраузераE-IMZO.СкачатьПОE-IMZO';varerrorWrongPassword='Парольневерный.';varAppLoad=function(){uiLoading();EIMZOClient.checkVersion(function(major,minor){varnewVersion=EIMZO_MAJOR*100+EIMZO_MINOR;varinstalledVersion=parseInt(major)*100+parseInt(minor);if(installedVersion0;varitm="";itm+="";if(true){//checklangitm+="№СЕРТИФИКАТА:"+vo.serialNumber.toLowerCase()+"";itm+=""+(14===vo.TIN.length?"ПИНФЛ":"ИНН")+":"+vo.TIN+"";if(isLegalEntity(vo.TIN)){itm+="ЮРИДИЧЕСКОЕЛИЦО";}else{itm+="ФИЗИЧЕСКОЕЛИЦО";}itm+=""itm+="Ф.И.О:"+vo.CN+"";if(vo.O!==""){itm+="Организация:"+vo.O+"";}if(vo.expired){itm+="Срокдействиясертификата("+vo.validFrom.ddmmyyyy()+"-"+vo.vsoliqservis.uzalidTo.ddmmyyyy()+")истек";}else{itm+="срокдействиясертификата:"+vo.validFrom.ddmmyyyy()+"-"+vo.validTo.ddmmyyyy()+"";}}itm+=""+JSON.stringify(vo)+"";itm+="";returnitm;}varisLegalEntity=function(tin){return(tin.charAt(0)==='2'||tin.charAt(0)==='3');};varcollectValues=function(i_serialNumber,i_commonName,i_address,i_email,i_tin,i_organization,i_uid){varres=newObject();res.serialNumberHex=i_serialNumber;res.subjectName=i_commonName;res.address=i_address;res.email=i_email;res.jurTin=i_tin;res.organizationName=i_organization;res.tin=i_uid;returnJSON.stringify(rsoliqservis.uzes);}newWOW().init();$(document).ready(function(){AppLoad();$('.loader').delay(500).fadeOut(200);$('a[href^="#"]').on('click',function(event){vartarget=$(this.getAttribute('href'));if(target.length){event.preventDefault();$('html,body').stop().animate({scrollTop:target.offset().top},1000);}});varowl=$('.ef-carusel-block');$('.ef-partenrs-carusel').owlCarousel({loop:true,margin:20,n:false,autoplay:true,autoplayTimeout:3000,autoplayHoverPause:true,responsive:{0:{items:2},600:{items:3},1000:{items:4}}});owl.owlCarousel({loop:true,items:1,autoWidth:true,margin:75,n:false,autoplay:true,autoplayTimeout:3000,autoplayHoverPause:true});owl.on('mousewheel','.owl-ste',function(e){if(e.originalEvent.deltaY>0){owl.trigger('next.owl');}else{owl.trigger('prev.owl');}e.preventDefault();});$('#usbKey.dropdown-item').click(function(){varinn=$(this).children().children().eq(1).children('b').text();varname=$(this).children().children().eq(2).children('b').text();$(this).parent().siblings().text(inn+'-'+name);});$('#loginModal.close').click(function(){$('#loginModalbutton[data-toggle=dropdown]').text('Выберитеключ');});});//Loginlitestart$("#login-lite-btn").click(function(){login(null,true);});varlogin=function(keyId,isMobile){microAjax('/faktura/uz/login/signrequest',function(data,s){try{vardata=JSON.parse(data);if(data.Success){varhash=data.Hash;if(isMobile){signWithEImzoMobile(hash,function(pkcs7){loginPkcs7(pkcs7,null,true);},function(e){uiShowMesse(e);});}else{EIMZOClient.createPkcs7(keyId,hash,timestamper,function(pkcs7){loginPkcs7(pkcs7,keyId,false);},function(e,r){if(r.indexOf("BadPaddingException")!=-1){alert(errorWrongPassword);}else{wsError(e);}});}}else{uiShowMesse(data.reason);}}catch(e){uiShowMesse(s.status+"-"+s.statusText+""+e);}},'q=1');};varloginPkcs7=function(pkcs7,keyId,isMobile){microAjax('/faktura/uz/login/loginecp?isMobile='+isMobile,function(data,s){try{vardata=JSON.parse(data);if(data.Success){localStore.pfxId=null;if(!isMobile){if(typeof(localStore)===undefined){uiShowMesse("Localstorenotsupportedbybrowser");return;}localStore.pfxId=keyId;localStore.type='pfx';}window.location.href='/faktura/uz'+data.Url;uiLoading();}else{uiShowMesse(data.Reason);}}catch(e){uiShowMesse(s.status+"-"+s.statusText+""+e);}},'pkcs7='+encodeURIComponent(pkcs7));};

साइट:soliqservis.uzरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट